Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Transportu i Organizacji

BIP

Oddział Transportu i Organizacji

Kierownik
Radosław Sobczyk
tel. 22 695 67 14
faks 22 695 61 92
wejście F, I piętro, pokój nr 503C
e-mail rsobczyk@mazowieckie.plZastępca Kierownika
Kamila Rajska
tel. 22 695 63 11
faks 22 695 61 92
wejście F, I piętro, pokój nr 503B
e-mail krajska@mazowieckie.plGodziny przyjęć interesantów:

Pracownicy Oddziału z wyłączeniem pracowników Kancelarii Wydziałowej przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.

Pracownicy Kancelarii Wydziałowej przyjmują interesantów w następujących godzinach przyjęć:

 • od 13.00 do 16.00 w poniedziałki,
 • od 8.00 do 12.00 w środy i piątki.

Zadania Oddziału:

 1. prowadzenie spraw związanych z transportem drogowym, w tym:
  • rejestracja pojazdów należących do przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych państw obcych lub organizacji międzynarodowych, a także ich personelu korzystającego z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów bądź powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności,
  • sprawowanie nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach: wojewódzkich, powiatowych, gminnych, publicznych położonych w miastach na prawach powiatu i w m. st. Warszawa oraz wewnętrznych położonych w strefach ruchu i strefach zamieszkania,
  • prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia oraz ośrodek doskonalenia techniki jazdy,
  • sprawowanie nadzoru i kontroli ośrodków szkolenia i doskonalenia techniki jazdy,
  • wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia oraz wykreślanie z Urzędu przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia,
  • przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o wpisie do rejestru działalności regulowanej ośrodka szkolenia, zakazie wykonywania działalności określonej we wpisie oraz wykreśleniu z rejestru,
  • organizowanie testów kwalifikacyjnych osób ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej,
  • wydawanie decyzji administracyjnych o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy oraz skreślanie go z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy,
  • przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o wpisie do rejestru działalności regulowanej ośrodka doskonalenia techniki jazdy, zakazie wykonywania działalności określonej we wpisie oraz skreśleniu z rejestru,
  • prowadzenie ewidencji jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy,
  • prowadzenie ewidencji instruktorów techniki jazdy, w tym: wpisywanie do ewidencji w drodze decyzji administracyjnej, nadawanie numerów ewidencyjnych oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji, skreślenie instruktora techniki jazdy z ewidencji instruktorów techniki jazdy,
  • organizowanie egzaminów dla kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami,
  • nadzór pod względem legalności nad wykonywaniem przez starostę zadań z zakresu przepisów o kierujących pojazdami,
  • nadzór pod względem legalności nad wykonywaniem przez marszałka województwa zadań z zakresu przepisów o kierujących pojazdami,
  • sporządzanie i przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw transportu sprawozdania z terenu województwa za ubiegły rok na podstawie rocznych sprawozdań starostów z wykonywania zadań określonych przepisami o kierujących pojazdami,
  • prowadzenie spraw związanych z udziałem w pracach Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
  • prowadzenie spraw związanych z realizacją programów rządowych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie województwa,
  • uzgadnianie z właściwymi jednostkami administracji rządowej i samorządowej przebiegu tras pielgrzymek po drogach publicznych oraz przekazywanie tych uzgodnień organizatorom pielgrzymek,
  • przekazywanie do jednostek samorządu terytorialnego województwa informacji o osobach, którym cofnięto uprawnienia diagnosty;
 2. prowadzenie spraw z zakresu mieszkalnictwa, w tym:
  • prowadzenie listy kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych,
  • załatwianie spraw odwoławczych dotyczących rekompensat na cele mieszkaniowe,
  • ustalanie wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie;
 3. prowadzenie spraw w zakresie stałego utrzymywania lotniczych przejść granicznych w stanie umożliwiającym przeprowadzanie sprawnej i skutecznej kontroli;
 4. prowadzenie spraw z zakresu egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym;
 5. realizacja zadań z zakresu organizacji i funkcjonowania wydziału, w tym:
  • opracowywanie i aktualizacja regulaminu wewnętrznego wydziału,
  • przygotowywanie planu pracy i nadzór nad jego realizacją przez poszczególne komórki organizacyjne wydziału oraz przygotowywanie rocznego sprawozdania z realizacji tego planu,
  • prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy,
  • wspieranie dyrektorów i kierowników w realizacji zadań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi,
  • przygotowywanie wystąpień w zakresie spraw związanych ze szkoleniem pracowników,
  • przygotowywanie wystąpień o wydanie upoważnień i pełnomocnictw dla kierowniczej kadry wydziału oraz dla pracowników,
  • sporządzanie zakresów obowiązków oraz ich aktualizacja w porozumieniu z kierownikami oddziałów,
  • prowadzenie spraw związanych z naborem kandydatów do pracy w zakresie należącym do wydziału,
  • opieka nad przebiegiem praktyk zawodowych studentów oraz stażystów w wydziale,
  • bieżąca analiza stanu zatrudnienia, funduszu wynagrodzeń i etatów,
  • prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem i aktualizacją opisów stanowisk;
 6. realizacja zadań wynikających z zarządzeń Dyrektora Generalnego i poleceń  Dyrektora w zakresie sporządzania sprawozdań i udzielania informacji;
 7. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie realizowanych zadań;
 8. wykonywanie zadań z ramienia wydziału związanych z zamieszczaniem publikacji oraz bieżącą aktualizacją strony internetowej Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej;
 9. zapewnienie stałego i systematycznego kontaktu z oddziałami w delegaturach;
 10. prowadzenie sekretariatu wydziału;
 11. prowadzenie kancelarii wydziału, a w szczególności:
  • przygotowywanie zestawień, informacji oraz sprawozdań, zgodnie z obowiązującymi terminami oraz poleceniami Dyrektora,
  • przygotowywanie akt celem przekazania do archiwum zakładowego,
  • wydawanie dzienników budowy,
  • miesięczne zestawienie wykonanej pracy według wzorów zatwierdzonych przez Dyrektora prowadzone na serwerze „WI_REJESTRY”.
Podziel / Share
Marta Różak, 30.03.2009, Ilość wejść: 15892, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry