Pomoc dla niepełnosprawnych

Wydział Kontroli

Wydział Kontroli

Siedziba wydziału: Al. Jerozolimskie 28, 00-024  Warszawa
Adres korespondencyjny: plac Bankowy 3/5, 00 - 950 Warszawa

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00-16:00

wk@mazowieckie.pl

Daniel Zaprzała

Dyrektor Wydziału

 

dzaprzala@mazowieckie.pl

Bogusław Krupa

Zastępca Dyrektora Wydziału

 

bkrupa@mazowieckie.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

 Sekretariat Wydziału Kontroli - pokój nr 410

tel. 22 695 72 00

fax. 22 695 72 01

 wk@mazowieckie.pl

 
 
Urząd w liczbach w 2016 roku:
Urząd w liczbach w 2015 roku:
Urząd w liczbach w 2014 roku:
Urząd w liczbach w 2013 roku:
Urząd w liczbach w 2012 roku:

Urząd w liczbach w 2011 roku:

 

Zadania Wydziału:

1. Realizacja kontroli zewnętrznych, w tym:

prowadzenie kontroli zewnętrznych w jednostkach samorządu terytorialnego, w zakresie:

 • ewidencji działalności gospodarczej, wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń lub koncesji,
 • prowadzenia rejestrów działalności regulowanej,
 • realizacji przepisów o aktach stanu cywilnego oraz przepisów o zmianie imienia i nazwiska,
 • prowadzenia kwalifikacji wojskowej,
 • realizacji przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
 • realizacji przepisów: o gospodarce nieruchomościami, o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy,
 • realizacji przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • realizacji przepisów o fundacjach,
 • przygotowania wyborów ławników do sądów okręgowych i sądów rejonowych,
 • prowadzenia spraw dotyczących skarg i wniosków,
 • realizacji przepisów o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 • realizacji przepisów o: ochronie gruntów rolnych i leśnych, grupach producentów rolnych i ich związkach, rybactwie śródlądowym, nasiennictwie, organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno

prowadzenie kontroli działalności zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz Państwowej Straży Rybackiej,

prowadzenie kontroli przedsiębiorstw państwowych, dla których organem założycielskim jest Wojewoda,

prowadzenie kontroli przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia,

prowadzenie kontroli przedsiębiorców prowadzących ośrodki doskonalenia techniki jazdy,

prowadzenie kontroli organów zarządzających ruchem na drogach: wojewódzkich, powiatowych, gminnych, publicznych położonych w miastach na prawach powiatu i w m. st. Warszawie oraz wewnętrznych położonych w strefach ruchu i strefach zamieszkania,

prowadzenie kontroli działalności tłumaczy przysięgłych,

prowadzenie kontroli w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej;

2. Realizacja kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą;

3. Przeprowadzanie kontroli zapewnienia świadczeń z zakresu opieki okołoporodowej prawowanej nad kobietą w ciąży, w trakcie porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem w warunkach ambulatoryjnych bądź szpitalnych;

4. Prowadzenie kontroli wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawania orzeczeń lekarskich dla osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa;

5. Prowadzenie kontroli wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawanych orzeczeń lekarskich i psychologicznych dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń;

6. Prowadzenie kontroli odbywania stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów;

7. Kontrola jednostek współpracujących z systemem państwowego ratownictwa medycznego, dysponentów jednostek systemu państwowego ratownictwa medycznego oraz podmiotów prowadzących kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy;

8. Kontrola spełniania przez specjalistyczne środki transportu sanitarnego wymagań określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

9. Kontrola zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej;

10. Kontrola ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych;

11. Prowadzenie kontroli wykonywania przez spółki wodne lub ich związki zadań finansowanych z budżetu państwa, związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych;

12. Prowadzenie kontroli realizacji budżetu Wojewody, w tym:

 •  kontroli w jednostkach budżetowych nadzorowanych przez Wojewodę,
 • kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych podmiotach w zakresie realizacji dochodów budżetowych oraz wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu Wojewody;

13. Prowadzenie spraw w zakresie skarg, wniosków i petycji, w tym:

 • rozpatrywanie interwencji, petycji, skarg i wniosków wpływających do Wydziału Kontroli,
 • koordynacja oraz nadzór nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg, wniosków i petycji wpływających do urzędu,
 • nadzór nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg, wniosków i petycji przez zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie oraz Państwową Straż Rybacką, a także przez organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne,
 • zamieszczanie na stronie internetowej urzędu skanu wpływających petycji oraz pozostałych ustawowo wymaganych danych i aktualizacja informacji o przebiegu postępowania w sprawie petycji,
 • sporządzanie corocznych informacji zbiorczych o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim i ich publikacja na stronie internetowej urzędu;

14. Realizacja kontroli wewnętrznych, w tym organizowanie i prowadzenie kontroli w komórkach organizacyjnych;

15. Współpraca z organami kontroli i inspekcji zewnętrznych oraz monitoring realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli i innych kontroli prowadzonych w urzędzie;

16. Planowanie, analiza, i sprawozdawczość oraz koordynacja działalności kontrolnej w urzędzie.

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Babraj, 30.03.2009, Ilość wejść: 60197, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry