Pomoc dla niepełnosprawnych

Wydział Kontroli

Koordynator pracy wydziału
Jarosław Szajner
 wk@mazowieckie.pl

Zastępca Dyrektora
Bogusław Krupa
 bkrupa@mazowieckie.pl

 Sekretariat
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 139
 tel. 22 695 72 00
 fax. 22 695 72 01
 wk@mazowieckie.pl

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00-16:00

 

Zadania Wydziału:

1. realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej członkostwo Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej; 
2. kontrola w jednostkach samorządu terytorialnego, w zakresie:
 • ewidencji działalności gospodarczej, wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń lub koncesji,
 • prowadzenia rejestrów działalności regulowanej,
 • realizacji przepisów o aktach stanu cywilnego oraz przepisów o zmianie imienia i nazwiska,
 • prowadzenia kwalifikacji wojskowej,
 • realizacji przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
 • realizacji przepisów o gospodarce nieruchomościami, o Agencji Mienia Wojskowego, o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
 • realizacji przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • realizacji przepisów o fundacjach,
 • przygotowania wyborów ławników do sądów okręgowych i sądów rejonowych,
 • prowadzenia spraw dotyczących skarg i wniosków,
 • realizacji przepisów o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 • realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 • realizacji przepisów o rybactwie śródlądowym,
 • realizacji przepisów o nasiennictwie,
 • realizacji przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
 • realizacji przepisów o kierujących pojazdami;
3. kontrola działania systemów teleinformatycznych, używanych do realizacji zadań publicznych albo realizacji obowiązków wynikających z przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w jednostkach samorządu terytorialnego i ich związkach oraz w tworzonych lub prowadzonych przez te jednostki samorządowych osobach prawnych i innych samorządowych jednostkach organizacyjnych, a także w podmiotach publicznych podległych lub nadzorowanych przez Wojewodę; 
4. kontrola organów zarządzających ruchem na drogach: wojewódzkich, powiatowych, gminnych, publicznych położonych w miastach na prawach powiatu i w m. st. Warszawie oraz wewnętrznych położonych w strefach ruchu i strefach zamieszkania; 
5. kontrola wewnętrzna, w tym organizowanie i prowadzenie kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu; 
6. kontrola działalności zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz Państwowej Straży Rybackiej; 
7. kontrola:
 • zakładów pracy chronionej,
 • zakładów aktywności zawodowej,
 • ośrodków, w których mogą być realizowane turnusy rehabilitacyjne,
 • organizatorów turnusów rehabilitacyjnych;
 8. kontrola realizacji budżetu Wojewody, w tym:
 • w jednostkach budżetowych nadzorowanych przez Wojewodę,
 • w jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych podmiotach w zakresie realizacji dochodów budżetowych oraz wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu Wojewody;
 9. kontrola przedsiębiorstw państwowych, dla których organem założycielskim jest Wojewoda;
10. kontrola działalności tłumaczy przysięgłych;
11. współpraca z organami kontroli i inspekcji zewnętrznych oraz monitoring realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli i innych kontroli prowadzonych w Urzędzie;
12. planowanie, analiza, i sprawozdawczość oraz koordynacja działalności kontrolnej w Urzędzie;
13. prowadzenie spraw w zakresie przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji, a także innych sygnałów obywateli.
Podziel / Share
Magdalena Kubis, 08.03.2018, Ilość wejść: 69541, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry