Pomoc dla niepełnosprawnych

Wydział Kontroli

Wydział Kontroli

Wydział Kontroli

Siedziba wydziału: Al. Jerozolimskie 28, 00-024  Warszawa
Adres korespondencyjny: plac Bankowy 3/5, 00 - 950 Warszawa

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00-16:00

wk@mazowieckie.pl

Daniel Zaprzała

Dyrektor Wydziału

 

dzaprzala@mazowieckie.pl

Bogusław Krupa

Zastępca Dyrektora Wydziału

 

bkrupa@mazowieckie.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

 Sekretariat Wydziału Kontroli - pokój nr 410

tel. 22 695 72 00

fax. 22 695 72 01

 wk@mazowieckie.pl

 

 

Zadania Wydziału:

1. realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej członkostwo Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;

2. kontrola w jednostkach samorządu terytorialnego, w zakresie:

 • ewidencji działalności gospodarczej, wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń lub koncesji,
 • prowadzenia rejestrów działalności regulowanej,
 • realizacji przepisów o aktach stanu cywilnego oraz przepisów o zmianie imienia i nazwiska,
 • prowadzenia kwalifikacji wojskowej,
 • realizacji przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
 • realizacji przepisów o gospodarce nieruchomościami, o Agencji Mienia Wojskowego, o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
  oraz o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
 • realizacji przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • realizacji przepisów o fundacjach,
 • przygotowania wyborów ławników do sądów okręgowych i sądów rejonowych,
 • prowadzenia spraw dotyczących skarg i wniosków,
 • realizacji przepisów o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 • realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 • realizacji przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach,
 • realizacji przepisów o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno,
 • realizacji przepisów o rybactwie śródlądowym,
 • realizacji przepisów o nasiennictwie,
 • realizacji przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;

3. kontrola działania systemów teleinformatycznych, używanych do realizacji zadań publicznych albo realizacji obowiązków wynikających z przepisów
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - w jednostkach samorządu terytorialnego i ich związkach oraz w tworzonych
lub prowadzonych przez te jednostki samorządowych osobach prawnych i innych samorządowych jednostkach organizacyjnych, a także w podmiotach publicznych podległych lub nadzorowanych przez Wojewodę;

4. kontrola organów zarządzających ruchem na drogach: wojewódzkich, powiatowych, gminnych, publicznych położonych w miastach na prawach powiatu
i w m. st. Warszawie oraz wewnętrznych położonych w strefach ruchu i strefach zamieszkania;

5. kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą;

6. kontrola zapewnienia świadczeń z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w ciąży, w trakcie porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem
w warunkach ambulatoryjnych bądź szpitalnych;

7. kontrola wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawania orzeczeń lekarskich dla osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa;

8. kontrola wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawanych orzeczeń lekarskich i psychologicznych dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń;

9. kontrola odbywania stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów;

10. kontrola jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, dysponentów jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz podmiotów prowadzących kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy;

11. kontrola spełniania przez specjalistyczne środki transportu sanitarnego wymagań określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

12. kontrola wewnętrzna, w tym organizowanie i prowadzenie kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu;

13. kontrola działalności zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz Państwowej Straży Rybackiej;

14. kontrola:

 • zakładów pracy chronionej,
 • zakładów aktywności zawodowej,
 • ośrodków, w których mogą być realizowane turnusy rehabilitacyjne,
 • organizatorów turnusów rehabilitacyjnych;

15. kontrola realizacji budżetu Wojewody, w tym:

 • w jednostkach budżetowych nadzorowanych przez Wojewodę,
 • w jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych podmiotach w zakresie realizacji dochodów budżetowych oraz wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu Wojewody;

16. kontrola przedsiębiorstw państwowych, dla których organem założycielskim jest Wojewoda;

17. kontrola działalności tłumaczy przysięgłych;

18. współpraca z organami kontroli i inspekcji zewnętrznych oraz monitoring realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli
i innych kontroli prowadzonych w urzędzie;

19. planowanie, analiza, i sprawozdawczość oraz koordynacja działalności kontrolnej w urzędzie.

20. prowadzenie spraw w zakresie przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji, a także innych sygnałów obywateli.

Podziel / Share
Rafał Babraj, 30.03.2009, Ilość wejść: 61510, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry