Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Kontroli Jednostek Samorządu Terytorialnego

BIP

Oddział Kontroli Jednostek Samorządu Terytorialnego

Kierownik:

Justyna Trawkowska
tel. 22 695 72 74,
pokój nr 49A
e-mail jtrawkowska@mazowieckie.pl


Zastępca Kierownika:

Arkadiusz Toczyski
tel. 22 695 72 70,
pokój nr 49A
e-mail atoczyski@mazowieckie.pl


Zadania Oddziału:

1. Prowadzenie kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie:
a) prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń lub koncesji,
b) prowadzenia rejestrów działalności regulowanej,
c) realizacji przepisów o aktach stanu cywilnego oraz przepisów o zmianie imienia i nazwiska,
d) prowadzenia kwalifikacji wojskowej,
e) realizacji przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
f) realizacji przepisów o gospodarce nieruchomościami, o Agencji Mienia Wojskowego, o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
g) realizacji przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
h) realizacji przepisów o fundacjach,
i) przygotowania wyborów ławników do sądów okręgowych i sądów rejonowych,
j) prowadzenia spraw dotyczących skarg i wniosków,
k) realizacji przepisów o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
l) realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
m) realizacji przepisów o rybactwie śródlądowym,
n) realizacji przepisów o nasiennictwie,
o) realizacji przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
p) realizacji przepisów o kierujących pojazdami;
2. Kontrola działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych albo realizacji obowiązków wynikających z przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - w jednostkach samorządu terytorialnego i ich związkach oraz w tworzonych lub prowadzonych przez te jednostki samorządowych osobach prawnych i innych samorządowych jednostkach organizacyjnych, a także w podmiotach publicznych podległych lub nadzorowanych przez Wojewodę.
3. Kontrola organów zarządzających ruchem na drogach: wojewódzkich, powiatowych, gminnych, publicznych położonych w miastach na prawach powiatu i w m.st. Warszawie oraz wewnętrznych położonych w strefach ruchu i strefach zamieszkania.

Podziel / Share
Mateusz Balcerowicz, 30.03.2009, Ilość wejść: 18180, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry