Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Organizacji i Kontroli Wewnętrznej

BIP

Oddział Organizacji i Kontroli Wewnętrznej

Zadania oddziału:
1. Kontrola wewnętrzna, w tym organizowanie i prowadzenie kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu.
2. Kontrola działalności zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz Państwowej Straży Rybackiej.
3. Kontrola zakładów pracy chronionej.
4. Kontrola zakładów aktywności zawodowej.
5. Kontrola ośrodków, w których mogą być realizowane turnusy rehabilitacyjne.
6. Kontrola organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.
7. Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych.
8. Przygotowywanie imiennych upoważnień do kontroli dla pracowników wydziału oraz prowadzenie ich rejestru.
9. Opracowywanie i przedkładanie Wojewodzie okresowych planów kontroli wewnętrznych.
10. Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności kontrolnej sprawowanej w imieniu Wojewody w zakresie właściwości rzeczowej odpowiednich ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
11. Monitoring realizacji kontroli prowadzonych przez wydział.
12. Monitoring realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli i innych kontroli prowadzonych w Urzędzie.
13. Koordynacja i nadzór nad opracowaniem okresowych planów kontroli zewnętrznych Urzędu oraz nad sporządzaniem kwartalnych i rocznych sprawozdań z ich realizacji.
14. Przygotowywanie analiz wyników kontroli zewnętrznych oraz kontroli prowadzonych przez Urząd.
15. Koordynacja i nadzór nad opracowaniem planu działania wydziału oraz sporządzaniem sprawozdań z jego realizacji.
16. Koordynacja i nadzór nad opracowaniem wydziałowego planu wydatków budżetu państwa w układzie zadaniowym oraz sporządzaniem sprawozdań z jego realizacji.
17. Nadzór nad zamieszczaniem publikacji oraz bieżącą aktualizacją informacji wydziału na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.
18. Obsługa sekretariatu oraz organizacja obsługi klientów.
19. pracowanie oraz analiza propozycji zmian do Regulaminu Organizacyjnego wydziału, Regulaminu Organizacyjnego oraz Statutu Urzędu.
20. Wykonywanie zadań związanych z rolą pełnomocnika ds. majątku w wydziale.
21. Współpraca z właściwymi komórkami Urzędu w zakresie szkoleń, dyscypliny pracy, praktyk zawodowych studentów i stażystów, naboru kandydatów do pracy w wydziale, służby przygotowawczej w służbie cywilnej.
22. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników wydziału w zakresie nienależącym do Biura Kadr i Obsługi Prawnej Urzędu.

Podziel / Share
Opublikowane przez Dominika Nobis, 03.10.2016, Ilość wejść: 4604, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry