Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Planowania i Organizacji Kontroli

BIP

Oddział Organizacji Kontroli

Kierownik:

Natalia Sady
tel. 22 695 72 12,
pokój nr 38
e-mail nsady@mazowieckie.pl

Zadania Oddziału:

 1. realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
 2. kontrola działalności tłumaczy przysięgłych;
 3. przygotowywanie imiennych upoważnień do kontroli dla pracowników wydziału oraz prowadzenie ich rejestru;
 4. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności kontrolnej sprawowanej w imieniu Wojewody w zakresie właściwości rzeczowej odpowiednich ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
 5. monitoring realizacji kontroli prowadzonych przez wydział;
 6. monitoring realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli i innych kontroli prowadzonych w Urzędzie;
 7. koordynacja i nadzór nad opracowaniem okresowych planów kontroli zewnętrznych Urzędu oraz nad sporządzaniem kwartalnych i rocznych sprawozdań z ich realizacji;
 8. przygotowywanie analiz wyników kontroli zewnętrznych oraz kontroli prowadzonych przez Urząd;
 9. koordynacja i nadzór nad opracowaniem planu działania wydziału oraz sporządzaniem sprawozdań z jego realizacji;
 10. koordynacja i nadzór nad opracowaniem wydziałowego planu wydatków budżetu państwa w układzie zadaniowym oraz sporządzaniem sprawozdań z jego realizacji;
 11. przetwarzanie informacji niejawnych dotyczących zakresu działania Wojewody;
 12. nadzór nad zamieszczaniem publikacji oraz bieżącą aktualizacją informacji wydziału na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu;
 13. opracowywanie dla potrzeb kierownictwa wydziału innych materiałów, ocen i analiz;
 14. realizacja zadań z zakresu organizacji i funkcjonowania wydziału, w tym:
 1. obsługa sekretariatu oraz organizacja obsługi klientów,
 2. wykonywanie zadań związanych z koordynowaniem czynności dotyczących systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w wydziale oraz rejestrowanie pism wpływających do wydziału,
 3. nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów,
 4. opracowanie oraz analiza propozycji zmian do Regulaminu Wewnętrznego,  Regulaminu Organizacyjnego oraz Statutu Urzędu,
 5. wykonywanie zadań związanych z rolą pełnomocnika ds. majątku w wydziale,
 6. współpraca z właściwymi komórkami Urzędu w zakresie szkoleń, dyscypliny pracy, praktyk zawodowych studentów i stażystów, naboru kandydatów do pracy w wydziale, służby przygotowawczej w służbie cywilnej,
 7. prowadzenie spraw kadrowych pracowników wydziału w zakresie nienależącym do Biura Kadr i Obsługi Prawnej Urzędu,
 8. zamawianie dla potrzeb wydziału artykułów biurowych, sprzętu i wyposażenia.
Podziel / Share
JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 10449, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry