Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Skarg, Wniosków i Petycji

BIP

Oddział Skarg i Wniosków

Kierownik
Monika Karaczewska
tel. 22 695 72 64
faks 22 695 72 01
pokój nr 40
e-mail mkaraczewska@mazowieckie.pl

Zastępca Kierownika
Iwo Gregorius
tel. 22 695 72 11
faks 22 695 72 01
pokój nr 40
e-mail igregorius@mazowieckie.pl


Zadania Oddziału:

 1. przyjmowanie klientów w sprawach z zakresu skarg i wniosków oraz petycji, a także innych sygnałów obywateli;
 2. rozpatrywanie skarg i wniosków oraz petycji, a także innych sygnałów obywateli wpływających do wydziału;
 3. koordynacja oraz nadzór nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków oraz petycji wpływających do Urzędu;
 4. przygotowywanie i obsługa spotkań Wojewody z obywatelami oraz nadzór nad realizacją wynikających z nich rekomendacji;
 5. sporządzanie dla oddziałów informacji do analiz przedkontrolnych dotyczących wniesionych do Urzędu skarg, w zakresie kontrolowanego zadania;
 6. sporządzanie dla ministra właściwego do spraw administracji rocznych sprawozdań z zakresu skarg i wniosków rozpatrywanych w Urzędzie;
 7. sporządzanie okresowych ocen przyjmowania i załatwiania skarg, wniosków przez organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne;
 8. nadzór nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg, wniosków oraz petycji przez zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie oraz Państwową Straż Rybacką, a także przez organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne;
 9. sporządzanie corocznych informacji zbiorczych o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim i ich publikacja na stronie internetowej Urzędu;
 10. prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i petycji wpływających do Urzędu oraz rejestru innych wystąpień obywateli;
 11. zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu skanu wpływających petycji oraz pozostałych ustawowo wymaganych danych i aktualizacja informacji o przebiegu postępowania w sprawie petycji.

Podziel / Share
JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 13453, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry