Pomoc dla niepełnosprawnych

Wydział Nadzoru Prawnego

Dyrektor Bogdan Brożyna
 bbrozyna@mazowieckie.pl

Sekretariat - pokój 253
 tel. 22 695 60 70
 fax. 22 695 60 71
 wnp@mazowieckie.pl

plac Bankowy 3/5 
00-950 Warszawa
Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00-16:00
Zadania Wydziału:
 • obsługa zadań Wojewody w zakresie przygotowywania pod obrady Rady Ministrów projektów dokumentów rządowych w sprawach dotyczących województwa;
 • udział w negocjacjach i spotkaniach z podmiotami zewnętrznymi i partnerami Wojewody;
 • koordynacja opiniowania projektów aktów prawnych naczelnych i centralnych organów administracji rządowej;
 • prowadzenie spraw wynikających z pełnienia przez Wojewodę nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego;
 • prowadzenie spraw wynikających z pełnienia przez Wojewodę nadzoru nad działalnością izb gospodarczych;
 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru nad uchwałami i zarządzeniami organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz organów Izby Rolniczej, przy zastosowaniu kryterium legalności;
 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru nad uchwałami Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru nad uchwałami jednostek samorządu terytorialnego dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, pod względem merytorycznym i proceduralnym;
 • przekazywanie do ministra właściwego do spraw zagranicznych uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawach przystąpienia do międzynarodowych społeczności lokalnych;
 • realizacja zadań związanych z wydawaniem zarządzeń zastępczych Wojewody na podstawie samorządowych ustaw ustrojowych;
 • realizacja zadań związanych z wydawaniem zarządzeń zastępczych Wojewody na podstawie samorządowych ustaw ustrojowych oraz na podstawie przepisów z zakresu Prawa geologicznego i górniczego;
 • realizacja zadań związanych z wydawaniem zarządzeń zastępczych Wojewody na podstawie ustawy Prawo o zgromadzeniach;
 • wykonywanie zastępstwa procesowego w sprawach związanych z realizacją zadań z zakresu działania Wydziału Nadzoru Prawnego;
 • uzgadnianie projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy niezespolonej administarcji rządowej w województwie;
 • prowadzenie spraw dotyczących tworzenia związków jednostek samorządu terytorialnego;
 • prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem zarządów komisarycznych oraz wyborami przedterminowymi;
 • prowadzenie spraw związanych z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego;
 • nadzór i koordynacja zadań Wojewody dotyczących powoływania osób pełniących funkcję organu jednostek samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza, prezydenta);
 • prowadzenie zbiorów i rejestrów dokumentacji geologicznej obszarów udokumentowanych złóż kopalin oraz udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla dla terenu województwa;
 • prowadzenie zbioru studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin województwa;
 • prowadzenie analizy porównawczej studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i dokumentacji geologicznej złóż kopalin oraz kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla dla wszczęcia procedury wydania zarządzenia zastępczego;
 • monitoring nowych decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczne złóż kopalin oraz kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla pod kątem upływu terminu do wszczęcia procedury wydania zarządzenia zastępczego;
 • prowadzenie działań, w przypadku niepodjęcia uchwał przez gminy w sprawach przystąpienia do opracowania studium lub zmiany studium, pod kątem uwzględnienia w studium występowania udokumentowanych złóż kopalin i kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla;
 • realizacja i koordynowanie zadań Wojewody w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej;
 • udostępnianie listy tłumaczy przysięgłych do powszechnego wglądu;
 • prowadzenie, zmiana danych i udostępnianie informacji zawartych w rejestrze tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych.
Podziel / Share
m, 08.03.2018, Ilość wejść: 55922, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry