Pomoc dla niepełnosprawnych

Wydział Nadzoru Prawnego

Wydział Nadzoru Prawnego

Wydział Nadzoru Prawnego

plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00-16:00

wnp@mazowieckie.pl

Bogdan Brożyna

Dyrektor Wydziału

tel. 22 695 60 70

fax. 22 695 60 71

 bbrozyna@mazowieckie.pl

 

 

 

 

 

 

 

Zadania Wydziału:

 • obsługa zadań Wojewody w zakresie przygotowywania pod obrady Rady Ministrów projektów dokumentów rządowych w sprawach dotyczących województwa;
 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru nad uchwałami i zarządzeniami organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz organów Izby Rolniczej, przy zastosowaniu kryterium legalności;
 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru nad uchwałami Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru nad uchwałami jednostek samorządu terytorialnego dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, pod względem merytorycznym i proceduralnym;
 • przekazywanie do ministra właściwego do spraw zagranicznych uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawach przystąpienia do międzynarodowych społeczności lokalnych;
 • realizacja zadań związanych z wydawaniem zarządzeń zastępczych Wojewody na podstawie samorządowych ustaw ustrojowych oraz na podstawie przepisów z zakresu Prawa geologicznego i górniczego;
 • sporządzanie skarg kasacyjnych i odpowiedzi na skargi kasacyjne oraz wnoszenie zażaleń do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 • zastępstwo procesowe w imieniu Wojewody, Dyrektora Generalnego w tym wydawanie opinii prawnych pisemnych i ustnych oraz udzielanie porad prawnych w terminie do 6 dni roboczych, a w sprawach szczególnie skomplikowanych lub wymagających ustalenia stanu faktycznego, do 12 dni roboczych;
 • świadczenie pomocy prawnej dla Wojewody, Wicewojewodów i Dyrektora Generalnego oraz dla dyrektorów komórek organizacyjnych;
 • opiniowanie umów, porozumień, w tym w sprawach zamówień publicznych;
 • udział w negocjacjach i spotkaniach z podmiotami zewnętrznymi i partnerami Wojewody;
 • opiniowanie, pod względem formalnoprawnym, projektów decyzji i postanowień Wojewody o skomplikowanym stanie faktycznoprawnym;
 • opiniowanie projektów aktów prawnych Wojewody, porozumień z udziałem Wojewody oraz projektów zarządzeń Dyrektora Generalnego pod względem formalnoprawnym oraz zgodności z zasadami techniki prawodawczej;
 • opiniowanie projektów regulaminów urzędów obsługujących organy rządowej administracji zespolonej pod względem formalnoprawnym oraz zgodności z zasadami techniki prawodawczej;
 • koordynacja opiniowania projektów aktów prawnych naczelnych i centralnych organów administracji rządowej;
 • uzgadnianie projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy niezespolonej administracji rządowej w województwie;
 • prowadzenie spraw dotyczących tworzenia związków komunalnych gmin i powiatów;
 • prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem zarządów komisarycznych oraz wyborami przedterminowymi;
 • prowadzenie spraw wynikających z pełnienia przez Wojewodę nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego;
 • prowadzenie spraw wynikających z pełnienia przez Wojewodę nadzoru nad działalnością izb gospodarczych;
 • udostępnianie listy tłumaczy przysięgłych do powszechnego wglądu;
 • prowadzenie, zmiana danych i udostępnianie informacji zawartych w rejestrze tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych;
 • prowadzenie zbiorów i rejestrów dokumentacji geologicznej obszarów udokumentowanych złóż kopalin oraz udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla dla terenu województwa;
 • prowadzenie zbioru studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin województwa;
 • prowadzenie analizy porównawczej studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i dokumentacji geologicznej złóż kopalin oraz kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla dla wszczęcia procedury wydania zarządzenia zastępczego;
 • monitoring nowych decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczne złóż kopalin oraz kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla pod kątem upływu terminu do wszczęcia procedury wydania zarządzenia zastępczego;
 • prowadzenie działań, w przypadku niepodjęcia uchwał przez gminy w sprawach przystąpienia do opracowania studium lub zmiany studium, pod kątem uwzględnienia w studium występowania udokumentowanych złóż kopalin i kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla;
 • realizacja i koordynowanie zadań Wojewody w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.
Podziel / Share
Daniel Koleński, 30.03.2009, Ilość wejść: 50055, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry