Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje Wydziału

27.06.2012

Szkolenie dla gmin w ramach projektu wdrożenia zmian wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w latach 2012-2013

W dniach 21, 22, 29 maja, 1, 5 i 18 czerwca 2012 r. zostały przez pracowników Wydziału Prawnego przeprowadzone szkolenia dotyczące działalności legislacyjnej gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Dzięki uprzejmości władz samorządowych oraz współdziałania w zakresie organizacji i logistyki szkolenia odbyły się kolejno w Wyszkowie, Warszawie, Radomiu, Siedlcach, Krukach w Gminie Olszewo-Borki oraz Płocku. Zaproszenie na szkolenie o tej tematyce spotkało się z bardzo dobrym odbiorem ze strony gmin. Potwierdza to liczba uczestników tego spotkania: 249 gmin (na 314 zaproszonych) reprezentowało 346 osób - 79 % frekwencja.

Podczas szkolenia przedstawione zostały zadania gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, związane z nowym system gospodarowania odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem działalności legislacyjnej gmin. Omówiono zakres regulacji obowiązkowych uchwał, które rady gmin są zobowiązane podjąć do 1 stycznia 2013 r., tj. w sprawie:

1)wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, a także ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;

2)terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3)określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji;

4)określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilości odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

      Dyskusja z udziałem uczestników szkolenia, pokazała, że zadania związane z wdrożeniem nowego systemu gospodarowania odpadami stanowią dla gmin duże wyzwanie organizacyjne i finansowe.

      Wszyscy uczestnicy otrzymali imienne zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe, które zostały przekazane drogą elektroniczną. 

Podziel / Share
Marcin Walasik, 27.06.2012, Ilość wejść: 619, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry