Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje Wydziału

27.06.2012

Szkolenie dla gmin w ramach projektu wdrożenia zmian wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w latach 2012-2013

W dniach 21, 22, 29 maja, 1, 5 i 18 czerwca 2012 r. zostały przez pracowników Wydziału Prawnego przeprowadzone szkolenia dotyczące działalności legislacyjnej gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Dzięki uprzejmości władz samorządowych oraz współdziałania w zakresie organizacji i logistyki szkolenia odbyły się kolejno w Wyszkowie, Warszawie, Radomiu, Siedlcach, Krukach w Gminie Olszewo-Borki oraz Płocku. Zaproszenie na szkolenie o tej tematyce spotkało się z bardzo dobrym odbiorem ze strony gmin. Potwierdza to liczba uczestników tego spotkania: 249 gmin (na 314 zaproszonych) reprezentowało 346 osób - 79 % frekwencja.

Podczas szkolenia przedstawione zostały zadania gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, związane z nowym system gospodarowania odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem działalności legislacyjnej gmin. Omówiono zakres regulacji obowiązkowych uchwał, które rady gmin są zobowiązane podjąć do 1 stycznia 2013 r., tj. w sprawie:

1)wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, a także ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;

2)terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3)określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji;

4)określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilości odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

      Dyskusja z udziałem uczestników szkolenia, pokazała, że zadania związane z wdrożeniem nowego systemu gospodarowania odpadami stanowią dla gmin duże wyzwanie organizacyjne i finansowe.

      Wszyscy uczestnicy otrzymali imienne zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe, które zostały przekazane drogą elektroniczną. 

Podziel / Share
Marcin Walasik, 27.06.2012, Ilość wejść: 377, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry