Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje Wydziału

25.02.2010

Zmiany organizacyjne dot. nadzoru Wojewody nad uchwałami gmin

Pracownicy Wydziału Prawnego i Wydziału Infrastruktury i Środowiska spotkali się by omówić zmiany organizacyjne i zasady współpracy komórek sprawujących nadzór prawny nad uchwałami gmin z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

W dniu 13 stycznia 2010 roku w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyło się spotkanie pracowników Wydziału Prawnego i Wydziału Infrastruktury i Środowiska. Celem spotkania było omówienie zmian organizacyjnych i zasad współpracy komórek Urzędu sprawujących, w imieniu Wojewody Mazowieckiego, nadzór prawny nad uchwałami gmin z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto przedstawiono strategię nadzoru, z uwzględnieniem współpracy z samorządem terytorialnym – przyjęta została koncepcja przeprowadzenia w II kwartale br. cyklu szkoleń dla osób odpowiedzialnych w gminach za przygotowanie uchwał planistycznych.

Zaprezentowano także podstawowe obszary problemów prawnych zidentyfikowanych w praktyce nadzorczej. Zwrócono uwagę na wymogi dotyczące: załączników graficznych do uchwał, granic planu zgodności ustaleń planu z ustaleniami przyjętymi w studium, terenów zamkniętych, przeznaczenia gruntów rolnych lub leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, ponawiania procedury planistycznej oraz realizacji zapisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Spotkanie to przyczyni się do poprawy skuteczności nadzoru prawnego nad uchwałami planistycznymi.

Podziel / Share
Marcin Walasik, 25.02.2010, Ilość wejść: 432, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry