Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje Wydziału

25.02.2010

Zmiany organizacyjne dot. nadzoru Wojewody nad uchwałami gmin

Pracownicy Wydziału Prawnego i Wydziału Infrastruktury i Środowiska spotkali się by omówić zmiany organizacyjne i zasady współpracy komórek sprawujących nadzór prawny nad uchwałami gmin z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

W dniu 13 stycznia 2010 roku w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyło się spotkanie pracowników Wydziału Prawnego i Wydziału Infrastruktury i Środowiska. Celem spotkania było omówienie zmian organizacyjnych i zasad współpracy komórek Urzędu sprawujących, w imieniu Wojewody Mazowieckiego, nadzór prawny nad uchwałami gmin z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto przedstawiono strategię nadzoru, z uwzględnieniem współpracy z samorządem terytorialnym – przyjęta została koncepcja przeprowadzenia w II kwartale br. cyklu szkoleń dla osób odpowiedzialnych w gminach za przygotowanie uchwał planistycznych.

Zaprezentowano także podstawowe obszary problemów prawnych zidentyfikowanych w praktyce nadzorczej. Zwrócono uwagę na wymogi dotyczące: załączników graficznych do uchwał, granic planu zgodności ustaleń planu z ustaleniami przyjętymi w studium, terenów zamkniętych, przeznaczenia gruntów rolnych lub leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, ponawiania procedury planistycznej oraz realizacji zapisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Spotkanie to przyczyni się do poprawy skuteczności nadzoru prawnego nad uchwałami planistycznymi.

Podziel / Share
Marcin Walasik, 25.02.2010, Ilość wejść: 628, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry