Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje Wydziału

19.03.2010

Spotkanie Wojewody Mazowieckiego z przedstawicielami samorządów

W dniu 16 marca 2009 r. w Ciechanowie odbyło się spotkanie Wojewody Mazowieckiego z przedstawicielami samorządów poświęcone głównie sprawom gospodarki odpadami komunalnymi oraz nadzoru prawnego Wojewody w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego gmin.

W dniu 16 marca 2009 r. w Ciechanowie odbyło się pierwsze z 7, zaplanowanych na marzec i kwiecień 2009 r., spotkań Wojewody Mazowieckiego z przedstawicielami samorządów województwa, poświęcone głównie sprawom gospodarki odpadami komunalnymi oraz nadzoru prawnego Wojewody w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego gmin. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Wydziału Prawnego MUW: Dyrektor Andrzej Tokarski, pani Małgorzata Witaszka – kierownik Oddziału Prawnego LEX-C w Ciechanowie oraz pani Maria Szwałko – pracownik Oddziału Nadzoru Prawnego nad Organami Samorządów.
Dyrektor Andrzej Tokarski w pierwszej kolejności przedstawił uczestnikom spotkania najważniejsze informacje, dotyczące aktywności planistycznej gmin, w tym pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego obszaru województwa na tle całego kraju oraz w agregacji do powiatów i gmin. Następnie zaprezentował podsumowanie wyników nadzoru prawnego nad uchwałami planistycznymi w latach 2007 – 2009. W ramach tego tematu podał dane statystyczne dotyczące ilości wszystkich uchwał planistycznych, z rozbiciem na poszczególne ich rodzaje (uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu miejscowego, uchwały o uchwaleniu tych aktów, a także pozostałe uchwały związane z planowaniem przestrzennym). Ponadto wskazał przyczyny podejmowanych przez Wojewodę interwencji wobec uchwał planistycznych, takie jak: naruszenie procedury sporządzania aktu, brak poprawności załącznika graficznego do uchwał, niepełna lub niespójna treść aktu, niezgodność ustaleń planu miejscowego ze studium lub niezgodność z innymi, niż ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisami. Następnie przedstawił zasady i elementy współpracy z samorządami w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego, dotyczącego uchwał planistycznych, opierające się na idei subsydiarności oraz oczekiwania Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w stosunku do samorządów w zakresie efektywności tej współpracy.

Podziel / Share
Marcin Walasik, 19.03.2010, Ilość wejść: 589, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry