Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje Wydziału

19.03.2010

Spotkanie Wojewody Mazowieckiego z przedstawicielami samorządów

W dniu 16 marca 2009 r. w Ciechanowie odbyło się spotkanie Wojewody Mazowieckiego z przedstawicielami samorządów poświęcone głównie sprawom gospodarki odpadami komunalnymi oraz nadzoru prawnego Wojewody w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego gmin.

W dniu 16 marca 2009 r. w Ciechanowie odbyło się pierwsze z 7, zaplanowanych na marzec i kwiecień 2009 r., spotkań Wojewody Mazowieckiego z przedstawicielami samorządów województwa, poświęcone głównie sprawom gospodarki odpadami komunalnymi oraz nadzoru prawnego Wojewody w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego gmin. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Wydziału Prawnego MUW: Dyrektor Andrzej Tokarski, pani Małgorzata Witaszka – kierownik Oddziału Prawnego LEX-C w Ciechanowie oraz pani Maria Szwałko – pracownik Oddziału Nadzoru Prawnego nad Organami Samorządów.
Dyrektor Andrzej Tokarski w pierwszej kolejności przedstawił uczestnikom spotkania najważniejsze informacje, dotyczące aktywności planistycznej gmin, w tym pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego obszaru województwa na tle całego kraju oraz w agregacji do powiatów i gmin. Następnie zaprezentował podsumowanie wyników nadzoru prawnego nad uchwałami planistycznymi w latach 2007 – 2009. W ramach tego tematu podał dane statystyczne dotyczące ilości wszystkich uchwał planistycznych, z rozbiciem na poszczególne ich rodzaje (uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu miejscowego, uchwały o uchwaleniu tych aktów, a także pozostałe uchwały związane z planowaniem przestrzennym). Ponadto wskazał przyczyny podejmowanych przez Wojewodę interwencji wobec uchwał planistycznych, takie jak: naruszenie procedury sporządzania aktu, brak poprawności załącznika graficznego do uchwał, niepełna lub niespójna treść aktu, niezgodność ustaleń planu miejscowego ze studium lub niezgodność z innymi, niż ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisami. Następnie przedstawił zasady i elementy współpracy z samorządami w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego, dotyczącego uchwał planistycznych, opierające się na idei subsydiarności oraz oczekiwania Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w stosunku do samorządów w zakresie efektywności tej współpracy.

Podziel / Share
Marcin Walasik, 19.03.2010, Ilość wejść: 397, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry