Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje Wydziału

29.11.2010

Szkolenie dotyczące najnowszych zmian ustawowych wprowadzających zmiany do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

W dniu 24 listopada 2010 r. w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się szkolenie, dotyczące najnowszych zmian ustawowych wprowadzających zmiany
do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). Szkolenie zostało zorganizowane przez Oddział Nadzoru Prawnego Nad Organami Samorządów Wydziału Prawnego MUW, w ramach realizacji Rocznego Planu Działania Wydziału i skierowane było do pracowników Urzędu,
do obowiązków których należy ocena legalności uchwał planistycznych gmin (w sprawie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) oraz ich projektów, w tym delegatur zamiejscowych MUW, a także pracowników Wydziału Infrastruktury i Środowiska MUW.
W szkoleniu uczestniczyło 26 osób, w tym osoby prowadzące szkolenie, tj. Pani Maria Szwałko – Główny Specjalista, Koordynator, Pani Agnieszka Jadczyk – Sternicka, Kierownik Oddziału Nadzoru Prawnego Nad Organami Samorządów oraz Pan Rafał Makarewicz - Inspektor Wojewódzki.
Na szkoleniu omówione zostały następujące ustawy:
1)ustawa z dnia 7 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 675) o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, która weszła w życie 17 lipca 2010 r.;
2)ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 804), która weszła w życie 20 lipca 2010 r.;
3)ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), która weszła w życie 21 października 2010 r.;
4)ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 149, poz. 996), która weszła w życie 16 sierpnia 2010 r.;
5)ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 155, poz. 1043), która weszła w życie 25 września 2010 r.
W ramach omówienia najistotniejszych zmian wprowadzonych ww. ustawami zwrócona została uwaga na konsekwencje wynikające z powyższych ustaw dla kompetencji wojewody, jako organu nadzoru nad jednostkami samorządu, w tym na zwiększenie jego zadań.
Dodatkowo omówione zostało stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, prezentowane na debacie zorganizowanej przez ten urząd w dniu 28 października br., związanej z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych i poświęconej opiniowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Podziel / Share
Marcin Walasik, 29.11.2010, Ilość wejść: 771, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry