Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje Wydziału

29.11.2010

Szkolenie dotyczące najnowszych zmian ustawowych wprowadzających zmiany do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

W dniu 24 listopada 2010 r. w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się szkolenie, dotyczące najnowszych zmian ustawowych wprowadzających zmiany
do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). Szkolenie zostało zorganizowane przez Oddział Nadzoru Prawnego Nad Organami Samorządów Wydziału Prawnego MUW, w ramach realizacji Rocznego Planu Działania Wydziału i skierowane było do pracowników Urzędu,
do obowiązków których należy ocena legalności uchwał planistycznych gmin (w sprawie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) oraz ich projektów, w tym delegatur zamiejscowych MUW, a także pracowników Wydziału Infrastruktury i Środowiska MUW.
W szkoleniu uczestniczyło 26 osób, w tym osoby prowadzące szkolenie, tj. Pani Maria Szwałko – Główny Specjalista, Koordynator, Pani Agnieszka Jadczyk – Sternicka, Kierownik Oddziału Nadzoru Prawnego Nad Organami Samorządów oraz Pan Rafał Makarewicz - Inspektor Wojewódzki.
Na szkoleniu omówione zostały następujące ustawy:
1)ustawa z dnia 7 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 675) o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, która weszła w życie 17 lipca 2010 r.;
2)ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 804), która weszła w życie 20 lipca 2010 r.;
3)ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), która weszła w życie 21 października 2010 r.;
4)ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 149, poz. 996), która weszła w życie 16 sierpnia 2010 r.;
5)ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 155, poz. 1043), która weszła w życie 25 września 2010 r.
W ramach omówienia najistotniejszych zmian wprowadzonych ww. ustawami zwrócona została uwaga na konsekwencje wynikające z powyższych ustaw dla kompetencji wojewody, jako organu nadzoru nad jednostkami samorządu, w tym na zwiększenie jego zadań.
Dodatkowo omówione zostało stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, prezentowane na debacie zorganizowanej przez ten urząd w dniu 28 października br., związanej z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych i poświęconej opiniowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Podziel / Share
Marcin Walasik, 29.11.2010, Ilość wejść: 472, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry