Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje Wydziału

15.04.2011

Spotkanie z przedstawicielami Kuratorium Oświaty

W dniu 12 kwietnia 2011 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie miało miejsce spotkanie Wojewody Mazowieckiego z Mazowieckim Kuratorem Oświaty oraz przedstawicielami Kuratorium, Dyrektorem Wydziału Prawnego MUW, pracownikami Oddziału Nadzoru Prawnego nad Organami Samorządów oraz Kierownikami Oddziałów Prawnych w Delegaturach – Placówkach Zamiejscowych MUW w Warszawie. Celem spotkania była próba zarysowania strategii wsparcia dla samorządów oraz uzgodnienie mechanizmów długofalowego wspomagania ich decyzji w zakresie problematyki likwidacji publicznych szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

W czasie spotkania zaprezentowano dane statystyczne obrazujące problem likwidacji publicznych szkół oraz tendencję wzrastającej ilości uchwał organów stanowiących samorządów w sprawie zamiaru likwidacji szkół i uchwał dotyczących ostatecznej ich likwidacji. Dyskusji poddane zostały zagadnienia współpracy między Kuratorium, a Wydziałem Prawnym w kwestii likwidacji szkół, w szczególności wymiany informacji w trakcie procedury nadzorczej.

Z przedstawionych na spotkaniu danych dotyczących ilości uchwał (podjętych w tym roku szkolnym do 28 lutego br.) w sprawie zamiaru likwidacji szkół, a także ich likwidacji wynika, że zamiar taki wyraziło 56 jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do 80 szkół, natomiast w stosunku do 15 szkół podjęto uchwały o likwidacji - w 11 jednostkach samorządu. Do Wojewody Mazowieckiego skierowano 31 sygnałów wskazujących na nieprawidłowości przy podejmowaniu przedmiotowych uchwał (w ocenie osób przekazujących owe informacje). Wojewoda, jako organ nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego, stwierdził nieważność 2 uchwał w sprawie likwidacji i 1 uchwały o zamiarze likwidacji szkoły, oraz w 1 uchwale o zamiarze likwidacji wskazał naruszenie prawa, które w jego ocenie miało charakter nieistotnego naruszenia prawa, nie skutkującego jej nieważnością.

Przedstawiono także problemy, na które należy zwracać szczególną uwagę, w ramach prowadzonego postępowania nadzorczego. W szczególności dotyczy to spełnienia wymogów proceduralnych określonych w art. 59 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) oraz w art. 19 ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 r. (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 854). Opinia Kuratora Oświaty dotycząca likwidacji szkoły powinna zawierać wyczerpującą informację w przedmiocie oceny wymogów zapewnienia przez organ prowadzący szkołę możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu oraz konieczności wypełnienia obowiązku skutecznego zawiadomienia rodziców ucznia o zamiarze likwidacji szkoły, ze wskazaniem miejsca kontynuacji nauki, w terminie do końca lutego roku, w którym szkoła jest likwidowana.

Omówiono także tezy zawarte w uchwale NSA na temat opiniowania przez związki zawodowe uchwał o zamiarze likwidacji szkoły, a także jej likwidacji- wskazujące na to,że opinia taka jest niezbędna i należy ją uzyskać w stosunku do jednej z uchwał podjętych w procedurze likwidacyjnej. W trakcie spotkania ustalono zasady współpracy pomiędzy Kuratorem Oświaty i jego służbami, Dyrektorem Wydziału Prawnego i pracownikami tego Wydziału. W ramach tej współpracy Kurator zobowiązał się do przekazywania Dyrektorowi Wydziału Prawnego opinii przedstawianych w sprawach dotyczących likwidacji szkół, a Dyrektor Wydziału Prawnego zobowiązał się do przekazywania Kuratorowi rozstrzygnięć nadzorczych, a także wskazania naruszenia prawa w uchwałach dotyczących zarówno zamiaru likwidacji szkół, jak też ich likwidacji.

Jednocześnie ustalono, że Dyrektor Wydziału Prawnego będzie koordynował zagadnienia związane z występowaniem ewentualnych protestów w sprawach będących przedmiotem narady.

Zgłoszono także postulaty:
- kontynuacji szkoleń dla pracowników samorządów na tematy oświatowe, w szczególności związanych z kwestią likwidacji szkół publicznych,
- organizacji stałych spotkań Wojewody z przedstawicielami Kuratorium i Wydziału Prawnego, co najmniej 2 razy do roku.
 

Podziel / Share
Marcin Walasik, 15.04.2011, Ilość wejść: 740, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry