Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje Wydziału

01.06.2011

Wprowadzenie zmian do ustawy prawo ochrony środowiska

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (zwanej dalej poś) „wprowadzono następujące zmiany:
1) w art. 400 dodano ust. 3 w brzmieniu:
"3. Wojewódzkie fundusze nie są wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.).”;
Zgodnie z art. 400 ust. 2 ustawy prawo ochrony środowiska wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, są samorządowymi osobami prawnymi w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157
poz. 1240 z późn. zm.). Wyżej wymieniony art. 9 pkt 14 stanowi, iż sektor finansów publicznych tworzą wymienione w tym artykule jednostki w tym samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych. Z wykładni językowej ww. przepisów wynika zatem, że wojewódzkie fundusze są samorządowymi osobami prawnymi, utworzonymi na mocy ustawy poś, w celu wykonywania zadań publicznych (wykraczających poza katalog zadań województwa). Wprowadzana zmiana ma na celu jednoznaczne umiejscowienie wojewódzkich funduszy w krajowym systemie finansowania ochrony środowiska, pozwalając na zachowanie jego integralności, co poprawi warunki prowadzenie spójnej polityki ekologicznej w skali kraju.
2) w art. 400h po ust. 1 dodano ust. 1a w brzmieniu:
"1a. Roczne sprawozdanie z działalności wojewódzkiego funduszu ogłasza się
w wojewódzkim dzienniku urzędowym.";
Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, są samorządowymi osobami prawnymi w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) powoływanymi w celu wykonywania zadań publicznych i dysponującymi środkami publicznymi. Zgodnie z art. 33 ustawy o finansach publicznych gospodarka środkami publicznymi jest jawna. Nie ulega wątpliwości, że wojewódzkie fundusze gospodarują środkami publicznymi, a więc w opinii projektodawcy powinny w pełni realizować zasadę jawności gospodarowania środkami publicznymi. Jednym z instrumentów służących realizacji zasady jawności i przejrzystości gospodarowania środkami publicznymi przez wojewódzkie fundusze winien być obowiązek publikacji rocznego sprawozdania z działalności wojewódzkich funduszy w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Od 1 stycznia 2010 r. obowiązki wojewódzkich funduszy ograniczono do składania sprawozdań z działalności zarządowi województwa oraz ministrowi środowiska, rezygnując z publikacji tej informacji w dzienniku urzędowym. Upublicznienie sprawozdania, zdaniem projektodawcy, miało stanowić element dodatkowej kontroli społeczeństwa nad wydatkowaniem środków publicznych przeznaczonych na ochronę środowiska.
3) w art. 400h w ust. 4 po pkt 6 dodano pkt 7 w brzmieniu:
"7) zatwierdzanie wniosków zarządów wojewódzkich funduszy w sprawach nabywania lub zbywania nieruchomości.";
Wprowadzona zmiana rozszerza katalog uprawnień rad nadzorczych, wprowadzając obowiązek zatwierdzania przez radę nadzorczą wniosków zarządu w sprawach nabycia lub zbycia nieruchomości. Brak ustawowej kompetencji rady nadzorczej, zdaniem projektodawcy, prowadził do zamrożenia obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność funduszu.
4) w art. 400r ust. 10 otrzymał brzmienie:
"10. Przepisy ust. 2-9 stosuje się odpowiednio do wojewódzkich funduszy, z tym że organami nadzoru są wojewodowie."
Jednocześnie ustawa zmieniająca w art. 2 określiła, że do uchwał rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej podjętych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
Uchwały podejmowane przez radę nadzorczą podlegają nadzorowi w zakresie zgodności z obowiązującym prawem. W zmianie zaproponowano przywrócenie prowadzenia nadzoru przez wojewodę, podobnie jak to się dzieje z uchwałami podejmowanymi przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego funkcjonujące na terenie danego województwa. Pełnienie nadzoru przez wojewodę wydaje się rozwiązaniem sprawdzonym, było bowiem prowadzone przez wojewodów od chwili powstania funduszy do 31.12.2009 roku.

W uzasadnieniu do projektu ustawy zmieniającej stwierdzono, iż przyjęcie proponowanych zmian nie przyniesie skutków obciążających budżet, będzie skutkować większą przejrzystością i jawnością krajowego systemu finansowania ochrony środowiska.

Podziel / Share
Marcin Walasik, 01.06.2011, Ilość wejść: 637, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry