Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Nadzoru i Koordynacji

BIP

Oddział Nadzoru i Koordynacji

Oddział Nadzoru i Koordynacji

Zakres działania:


 1. Uzgadnianie aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy administracji niezespolonej,
 2. Prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem zarządów komisarycznych oraz wyborami przedterminowymi,
 3. Prowadzenie rejestrów skarg kierowanych do sądów administracyjnych oraz nadzór nad terminowością załatwiania skarg,
 4. Współpraca z Komisarzami Wyborczymi działającymi na terenie województwa, w zakresie wyborów do organów samorządu terytorialnego,
 5. Wykonywanie zadań Wojewody wynikających z ustawy z dnia 30 maja 1989r. o izbach gospodarczych,
 6. Prowadzenie spraw wynikających z pełnienia przez Wojewodę nadzoru nad stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego,
 7. Prowadzenie spraw dotyczących tworzenia związków komunalnych gmin i powiatów,
 8. Udostępnianie listy tłumaczy przysięgłych do powszechnego wglądu,
 9. Prowadzenie rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobów komunikowania się osób głuchoniemych.
 10. Prowadzenie zbiorów i rejestrów dokumentacji geologicznej obszarów udokumentowanych złóż kopalin oraz udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla dla terenu województwa;
 11. Prowadzenie zbioru studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin województwa;
 12. Prowadzenie analizy porównawczej studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i dokumentacji geologicznej złóż kopalin oraz kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla dla wszczęcia procedury wydania zarządzenia zastępczego;
 13. Monitoring nowych decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczne złóż kopalin oraz kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla pod kątem upływu terminu do wszczęcia procedury wydania zarządzenia zastępczego;
 14. Prowadzenie działań, w przypadku niepodjęcia uchwał przez gminy w sprawach przystąpienia do opracowania studium lub zmiany studium, pod kątem uwzględnienia w studium występowania udokumentowanych złóż kopalin i kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla
Podziel / Share
JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 8980, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry