Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Nadzoru i Koordynacji

BIP

Oddział Nadzoru i Koordynacji

Zakres działania:


 1. Uzgadnianie aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy administracji niezespolonej,
 2. Prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem zarządów komisarycznych oraz wyborami przedterminowymi,
 3. Prowadzenie rejestrów skarg kierowanych do sądów administracyjnych oraz nadzór nad terminowością załatwiania skarg,
 4. Współpraca z Komisarzami Wyborczymi działającymi na terenie województwa, w zakresie wyborów do organów samorządu terytorialnego,
 5. Wykonywanie zadań Wojewody wynikających z ustawy z dnia 30 maja 1989r. o izbach gospodarczych,
 6. Prowadzenie spraw wynikających z pełnienia przez Wojewodę nadzoru nad stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego,
 7. Prowadzenie spraw dotyczących tworzenia związków komunalnych gmin i powiatów,
 8. Udostępnianie listy tłumaczy przysięgłych do powszechnego wglądu,
 9. Prowadzenie rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobów komunikowania się osób głuchoniemych.
 10. Prowadzenie zbiorów i rejestrów dokumentacji geologicznej obszarów udokumentowanych złóż kopalin oraz udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla dla terenu województwa;
 11. Prowadzenie zbioru studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin województwa;
 12. Prowadzenie analizy porównawczej studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i dokumentacji geologicznej złóż kopalin oraz kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla dla wszczęcia procedury wydania zarządzenia zastępczego;
 13. Monitoring nowych decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczne złóż kopalin oraz kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla pod kątem upływu terminu do wszczęcia procedury wydania zarządzenia zastępczego;
 14. Prowadzenie działań, w przypadku niepodjęcia uchwał przez gminy w sprawach przystąpienia do opracowania studium lub zmiany studium, pod kątem uwzględnienia w studium występowania udokumentowanych złóż kopalin i kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla
Podziel / Share
JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 9902, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry