Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Nadzoru Prawnego nad Organami Samorządów

BIP

Oddział Nadzoru Prawnego nad Organami Samorządów

Oddział Nadzoru Prawnego nad Organami Samorządów

Nadzór ogólny:

Tel. 22 695 60 59,
Faks 22 695 60 71,
pokój nr 248

Nadzór planistyczny:

Tel. 22 695 61 96,
Faks 22 695 60 71,
pokój nr 263

Zakres działania:

 1. Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru nad uchwałami i zarządzeniami organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, organów Izby Rolniczej oraz Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy zastosowaniu kryterium legalności, w tym:
  • przygotowywanie projektów rozstrzygnięć nadzorczych oraz wystąpień w sprawach dotyczących nieistotnych naruszeń prawa,
  • przygotowywanie okresowych ocen i informacji o wykonywaniu nadzoru prawnego,
  • przygotowywanie skarg do sądu administracyjnego w sprawach związanych z nadzorem wykonywanym przez Wojewodę,
  • przygotowywanie odpowiedzi na skargi kierowane do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody,
  • prowadzenie spraw dotyczących tworzenia związków komunalnych gmin oraz powiatów,
  • przekazywanie do ministra właściwego do spraw zagranicznych uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawach przystąpienia do międzynarodowych społeczności lokalnych;
  • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru nad uchwałami jednostek samorządu terytorialnego dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania gminy, pod względem merytorycznym i proceduralnym
 2. Realizacja zadań związanych z wydawaniem zarządzeń zastępczych Wojewody;
 3. Współdziałania z wydziałami w sprawach dotyczących nadzoru nad uchwałami o tematyce związanej z działalnością danego wydziału;
 4. Zgłaszanie propozycji z zakresu nadzoru do Rocznego Planu Działania Urzędu.
Podziel / Share
JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 15563, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry