Pomoc dla niepełnosprawnych

Wydział Polityki Społecznej

Wydział Polityki Społecznej

Wydział Polityki Społecznej

Siedziba wydziału: Czerniakowska 44, 00-717 Warszawa
Adres korespondencyjny: plac Bankowy 3/5, 00 - 950 Warszawa
Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00-16:00

wps@mazowieckie.pl

Wioletta Kucharska   Anna Olszewska Anna Karpińska   Michalina Walenta
Dyrektor Wydziału  

Zastępca Dyrektora Wydziału
Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu 

do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Zastępca Dyrektora Wydziału   Zastępca Dyrektora Wydziału

 

 

 tel. 22 695 71 00

 fax. 22 695 71 01

 wps@mazowieckie.pl

Życiorys

          

 

 tel. 22 536 05 41

 fax 22 536 05 42

 wps@mazowieckie.pl

 Życiorys

 tel. 22 695 71 00

 fax. 22 695 71 01

 wps@mazowieckie.pl
 

 tel. 22 695 71 00

 fax. 22 695 71 01

 wps@mazowieckie.pl

Kontakt: Sekretariat Wydziału Polityki Społecznej – pokój nr 15 tel. 22 695 71 00
fax 22 695 71 01
wps@mazowieckie.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordynacja Systemów Zabezpieczenia Społecznego

Od początku bieżącego roku Wojewoda Mazowiecki pełni funkcję instytucji właściwej do wykonywania zadań dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Informacje dotyczące działań z tego zakresu można uzyskać pod numerami telefonów:   22 695 71 74   i   22 695 71 83

W Warszawie interesanci przyjmowani są Wydziale Polityki Społecznej MUW przy ul. Czerniakowskiej 44. Uprzejmie informujemy, że czwartek i piątek są dniami wewnętrznymi, w których w siedzibie Urzędu nie jest prowadzona obsługa klienta.

Adres do korespondencji:

Wydział Polityki Społecznej,

pl. Bankowy 3/5,

00-950 Warszawa

 

Zadania Wydziału:

 

  • prowadzenie spraw dotyczących nadzoru i kontroli zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz nadzór nad zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej samorządu terytorialnego z wymaganymi kwalifikacjami,
  • planowanie i wykonywanie budżetu państwa z zakresu polityki społecznej w odniesieniu do zadań, które realizuje wojewoda,
  • koordynowanie i realizowanie programów rządowych z zakresu polityki społecznej,
  • realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
  • wydawanie zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej,
  • koordynowanie działań z zakresu integracji ze społeczeństwem osób ze statusem uchodźcy ub ochroną uzupełniającą,
  • nadzór nad realizacją zadań z zakresu rynku pracy realizowanych przez powiaty i samorząd województwa, w tym nadzór nad wdrażaniem i stosowaniem standardów rynku pracy oraz spełnianiem wymaganych kwalifikacji przez pracowników instytucji rynku pracy,
  • prowadzenie spraw dotyczących nadawania i utraty statusu zakłady pracy chronionej i zakładu aktywizacji zawodowej,
  • prowadzenie spraw dotyczących nadzoru nad powiatowymi zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz rozpatrywanie odwołań od orzeczeń powiatowych zespołów,
  • prowadzenie działań związanych z udzielaniem pomocy osobom i rodzinom poszkodowanym w wyniku zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych.
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry