Pomoc dla niepełnosprawnych

Wydział Polityki Społecznej

Dyrektor 
Anna Olszewska

 
Zastępca Dyrektora Anna Karpińska

 

Zastępca Dyrektora Kinga Jura

 

 

 

 Sekretariat - Aleje Jerozolimskie 28, 00-024 Warszawa, pokój nr 400C  tel. 22 695 71 00, 22 695 71 02  fax. 22 695 71 01 wps@mazowieckie.pl Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00Kancelaria pokój nr 401

 

 Sekretariat - Andersa 30, 00-210 Warszawa, pokój nr 1
  tel. 22 536 05 40, 22 536 05 41  fax. 22 536 05 42  sekretariatwzon@mazowieckie.pl Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00 Adres korespondencyjny: plac Bankowy 3/5, 00 - 950 Warszawa

 

Wydział Polityki Społecznej w nowej siedzibie

Wydział Polityki Społecznej od czwartku, 5 lipca br., zaprasza klientów do siedziby zlokalizowanej przy Alejach Jerozolimskich 28.

 

Koordynacja Systemów Zabezpieczenia SpołecznegoOd początku bieżącego roku Wojewoda Mazowiecki pełni funkcję instytucji właściwej do wykonywania zadań dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Informacje dotyczące działań z tego zakresu można uzyskać pod numerami telefonów: 22 695 71 74 i 22 695 71 83.

 

Zadania Wydziału:

 • prowadzenie spraw dotyczących nadzoru i kontroli zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz nadzór nad zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej samorządu terytorialnego z wymaganymi kwalifikacjami,
 • planowanie i wykonywanie budżetu państwa z zakresu polityki społecznej w odniesieniu do zadań, które realizuje wojewoda,
 • koordynowanie i realizowanie programów rządowych z zakresu polityki społecznej,
 • realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej,
 • koordynowanie działań z zakresu integracji ze społeczeństwem osób ze statusem uchodźcy ub ochroną uzupełniającą,
 • nadzór nad realizacją zadań z zakresu rynku pracy realizowanych przez powiaty i samorząd województwa, w tym nadzór nad wdrażaniem i stosowaniem standardów rynku pracy oraz spełnianiem wymaganych kwalifikacji przez pracowników instytucji rynku pracy,
 • prowadzenie spraw dotyczących nadawania i utraty statusu zakłady pracy chronionej i zakładu aktywizacji zawodowej,
 • prowadzenie spraw dotyczących nadzoru nad powiatowymi zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz rozpatrywanie odwołań od orzeczeń powiatowych zespołów,
 • prowadzenie działań związanych z udzielaniem pomocy osobom i rodzinom poszkodowanym w wyniku zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych.
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry