Pomoc dla niepełnosprawnych

Wydział Polityki Społecznej

Wydział Polityki Społecznej

Siedziba wydziału: Czerniakowska 44, 00-717 Warszawa
Adres korespondencyjny: plac Bankowy 3/5, 00 - 950 Warszawa
Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00-16:00

wps@mazowieckie.pl

Wioletta Kucharska   Anna Olszewska
Dyrektor Wydziału  

Zastępca Dyrektora Wydziału
Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu 

do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 tel. 22 695 71 00

 fax. 22 695 71 01

 wps@mazowieckie.pl

Życiorys

          

 tel. 22 536 05 41

 fax 22 536 05 42

 wps@mazowieckie.pl

 Życiorys

Kontakt: Sekretariat Wydziału Polityki Społecznej – pokój nr 15 tel. 22 695 71 00
fax 22 695 71 01
wps@mazowieckie.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że od dnia 17 maja 2016 roku Samodzielne Stanowisko ds. Opieki nad Cmentarzami Wojennymi i Miejscami Pamięci Narodowej zostało przeniesone z Wydziału Polityki Społecznej przy ul. Czerniakowskiej 44 w Warszawie do Biura Wojewody, które mieści się w gmachu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Adres: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój Nr 172.


Wszelkie informacje dostępne są pod numerem telefonu 22 695 – 65- 46

 

 

Informujemy, że od dnia 18 lipca 2011 roku Mazowiecki Urząd Wojewódzki  Wydział Polityki Społecznej Oddział ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie – zmieniają swoją siedzibę z ulicy Floriańskiej 10 na ulicę Andersa 30 w Warszawie.


Wszelkie informacje dostępne są pod numerem telefonu 22 536 – 05- 41


Urząd w liczbach w 2016 roku:

Urząd w liczbach w 2015 roku:

Urząd w liczbach w 2014 roku:

Urząd w liczbach w 2013 roku:

Urząd w liczbach w 2012 roku:

Urząd w liczbach w 2011 roku:

 • Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa przekazanych na zadania z zakresu polityki społecznej - 1.598.106.659 zł...zobacz więcej

 

Zadania Wydziału:

 

 • prowadzenie spraw dotyczących nadzoru i kontroli zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz nadzór nad zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej samorządu terytorialnego z wymaganymi kwalifikacjami,
 • planowanie i wykonywanie budżetu państwa z zakresu polityki społecznej w odniesieniu do zadań, które realizuje wojewoda,
 • koordynowanie i realizowanie programów rządowych z zakresu polityki społecznej,
 • realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej,
 • koordynowanie działań z zakresu integracji ze społeczeństwem osób ze statusem uchodźcy ub ochroną uzupełniającą,
 • nadzór nad realizacją zadań z zakresu rynku pracy realizowanych przez powiaty i samorząd województwa, w tym nadzór nad wdrażaniem i stosowaniem standardów rynku pracy oraz spełnianiem wymaganych kwalifikacji przez pracowników instytucji rynku pracy,
 • prowadzenie spraw dotyczących nadawania i utraty statusu zakłady pracy chronionej i zakładu aktywizacji zawodowej,
 • prowadzenie spraw dotyczących nadzoru nad powiatowymi zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz rozpatrywanie odwołań od orzeczeń powiatowych zespołów,
 • prowadzenie działań związanych z udzielaniem pomocy osobom i rodzinom poszkodowanym w wyniku zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych.
Zgłoś błąd Zadaj pytanie

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry