Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje Wydziału

12.02.2015

Ogłoszenie Resortowego programu Maluch edycja 2015

11 lutego br. Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  Maluch konkurs „Maluch – edycja 2015”, którego celem jest realizacja polityki rodzinnej rządu poprzez dofinansowywane,
w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów.

Środki finansowe w ramach Programu w wysokości 151 mln zł zostaną rozdysponowane na 4 moduły:

  1. Moduł 1 (dla gmin) – utworzenie w 2015 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania
  2. Moduł 2 (dla gmin) – zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi
    w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2014 r. z udziałem programu „MALUCH”
  3. Moduł 3 (dla podmiotów niegminnych) – zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
  4. Moduł 4 „Maluch na uczelni” (dla uczelni oraz podmiotów prowadzących i tworzących instytucje opieki nad dziećmi studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno- prawnych) – utworzenie w 2015 r. nowych miejsc w instytucjach opieki oraz zapewnienie funkcjonowania nowych już istniejących miejsc opieki.

Oferty składa się w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (w tym: program inwestycji i kosztorys kosztów dla modułu 1 oraz modułu 4– dokumenty dostępne będą stronie internetowej: www.mazowieckie.pl w zakładce Polityka społeczna/ Maluch w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia konkursu).

Przy składaniu oferty dla Modułu 4 należy również dołączyć umowę lub porozumienie

między uczelnią a podmiotem współpracującym w sprawie prowadzenia instytucji

opieki nad dziećmi.

Oferty należy złożyć w terminach do:

25 lutego 2015 r. – moduł 2

11 marca 2015 r. – moduł 1, 3 i 4

na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

plac Bankowy 3/5

00 – 950 Warszawa

lub adres: Wydział Polityki Społecznej

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

ul. Czerniakowska 44

00-717 Warszawa

A także elektronicznie na adres wps@mazowieckie.pl

Oferty w formie papierowej należy nadesłać listem poleconym z dopiskiem „Oferta na konkurs MALUCH 2015” lub złożyć osobiście.

Przesyłając oferty w formie elektronicznej (bez skanowania podpisów) w temacie należy wpisać „Oferta MALUCH 2015 – moduł 1- nazwa gminy której dotyczy ofera”, „Oferta MALUCH 2015 – moduł 2 - nazwa gminy, której dotyczy oferta”,  „Oferta MALUCH 2015 – moduł 3 - nazwa gminy – skrócona nazwa podmiotu składającego ofertę”, „oferta maluch 2015 moduł 4 - nazwa gminy – skrócona nazwa uczelni”, a w przypadku podmiotu współpracującego z dodaniem skróconej nazwy podmiotu współpracującego”

Treść Programu oraz ogłoszenie o konkursie ofert zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl
i www.zlobki.mpips.gov.pl).

Osoby udzielające informacji ws. Programu "Maluch - edycja 2015"

1. Jolanta Siedlec tel: (22) 695-71-32,

2 Rżysko Anna tel: (22) 695-71- 85

 

        Proszę o wnikliwe zapoznanie się z treścią Programu!     

 

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Jolanta Siedlec, 12.02.2015, Ilość wejść: 1614, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry