Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje Wydziału

12.02.2015

Ogłoszenie Resortowego programu Maluch edycja 2015

11 lutego br. Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  Maluch konkurs „Maluch – edycja 2015”, którego celem jest realizacja polityki rodzinnej rządu poprzez dofinansowywane,
w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów.

Środki finansowe w ramach Programu w wysokości 151 mln zł zostaną rozdysponowane na 4 moduły:

  1. Moduł 1 (dla gmin) – utworzenie w 2015 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania
  2. Moduł 2 (dla gmin) – zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi
    w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2014 r. z udziałem programu „MALUCH”
  3. Moduł 3 (dla podmiotów niegminnych) – zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
  4. Moduł 4 „Maluch na uczelni” (dla uczelni oraz podmiotów prowadzących i tworzących instytucje opieki nad dziećmi studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno- prawnych) – utworzenie w 2015 r. nowych miejsc w instytucjach opieki oraz zapewnienie funkcjonowania nowych już istniejących miejsc opieki.

Oferty składa się w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (w tym: program inwestycji i kosztorys kosztów dla modułu 1 oraz modułu 4– dokumenty dostępne będą stronie internetowej: www.mazowieckie.pl w zakładce Polityka społeczna/ Maluch w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia konkursu).

Przy składaniu oferty dla Modułu 4 należy również dołączyć umowę lub porozumienie

między uczelnią a podmiotem współpracującym w sprawie prowadzenia instytucji

opieki nad dziećmi.

Oferty należy złożyć w terminach do:

25 lutego 2015 r. – moduł 2

11 marca 2015 r. – moduł 1, 3 i 4

na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

plac Bankowy 3/5

00 – 950 Warszawa

lub adres: Wydział Polityki Społecznej

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

ul. Czerniakowska 44

00-717 Warszawa

A także elektronicznie na adres wps@mazowieckie.pl

Oferty w formie papierowej należy nadesłać listem poleconym z dopiskiem „Oferta na konkurs MALUCH 2015” lub złożyć osobiście.

Przesyłając oferty w formie elektronicznej (bez skanowania podpisów) w temacie należy wpisać „Oferta MALUCH 2015 – moduł 1- nazwa gminy której dotyczy ofera”, „Oferta MALUCH 2015 – moduł 2 - nazwa gminy, której dotyczy oferta”,  „Oferta MALUCH 2015 – moduł 3 - nazwa gminy – skrócona nazwa podmiotu składającego ofertę”, „oferta maluch 2015 moduł 4 - nazwa gminy – skrócona nazwa uczelni”, a w przypadku podmiotu współpracującego z dodaniem skróconej nazwy podmiotu współpracującego”

Treść Programu oraz ogłoszenie o konkursie ofert zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl
i www.zlobki.mpips.gov.pl).

Osoby udzielające informacji ws. Programu "Maluch - edycja 2015"

1. Jolanta Siedlec tel: (22) 695-71-32,

2 Rżysko Anna tel: (22) 695-71- 85

 

        Proszę o wnikliwe zapoznanie się z treścią Programu!     

 

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Jolanta Siedlec, 12.02.2015, Ilość wejść: 2031, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry