Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje Wydziału

09.06.2015

Konkurs Senior-Wigor - Edycja 2015 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Programu Wieloletniego „SENIOR-Wigor” na lata 2015-2020 – Edycja 2015.
Konkurs został ogłoszony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163) oraz Uchwały Nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020, zwanego dalej „Programem”. W bieżącym roku na realizację zadania Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 30 000 000 zł.

Cel Programu
Celem strategicznym Programu jest wsparcie seniorów poprzez dofinansowanie działań jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior-WIGOR”, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu, charakteryzujących się niskimi dochodami lub wysokim odsetkiem seniorów w populacji ogółem lub brakiem infrastruktury pomocy społecznej służącej do realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych poza miejscem ich zamieszkania.

Przedmiot dofinansowania
W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na:
1) jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w wysokości do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania, jednak nie wyższe niż 250 tys. zł. Wysokość środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych na adaptację pomieszczeń lub budynku nie może być wyższa niż 180 tys. zł, natomiast dodatkowo jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” nie może być wyższa niż 70 tys. zł;
2) zapewnienie funkcjonowania już istniejących Dziennych Domów „Senior-WIGOR”. Dofinansowaniu z budżetu państwa w każdym roku kalendarzowym, w trybie konkursowym mogą podlegać działania związane z bieżącym utrzymaniem Dziennego Domu „Senior- WIGOR”. Jednorazowo rocznie kwota dofinansowania na działalność bieżącą Dziennych Domów „Senior-WIGOR” uruchomionych w ramach Programu wynosić będzie nie więcej niż 1/3 faktycznego kosztu utrzymania każdego jednego miejsca miesięcznie, jednak nie więcej niż 200 zł na miejsce w Dziennym Domu „Senior-WIGOR”. Wielkość środków finansowych określana będzie corocznie w ustawie budżetowej.


Termin składania ofert w formie elektronicznej (Generator Ofert)


Od dnia 8 czerwca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. do godz. 16.00.


Składanie ofert w formie papierowej (wydruk)
W konkursie ogłoszonym w ramach Programu, należy złożyć ofertę w wersji papierowej na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” 2015-2020. Ofertę należy wypełnić w języku polskim. Jeden, podpisany egzemplarz oferty wraz z wymaganymi załącznikami (oferta powinna być stale połączona z załącznikami) należy złożyć/przesłać do dnia 30 czerwca 2015 r. (decyduje data wpływu) na adres Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, z dopiskiem: „Konkurs Senior-WIGOR - Edycja 2015”.

Kontakt
Pytania dotyczące Programu oraz konkursu ofert należy kierować na adres WIGOR@mpips.gov.pl. Informacje szczegółowe na temat Programu będzie można uzyskać w terminie od 8 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. pod numerem telefonu (022) 237 00 48 oraz 603 339 678, w godzinach 9:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.


Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej ofert.


Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.mpips.gov.pl oraz www.senior.gov.pl .

Podziel / Share
Anna Kasperska, 09.06.2015, Ilość wejść: 1345, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry