Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje Wydziału

09.06.2015

Konkurs Senior-Wigor - Edycja 2015 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Programu Wieloletniego „SENIOR-Wigor” na lata 2015-2020 – Edycja 2015.
Konkurs został ogłoszony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163) oraz Uchwały Nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020, zwanego dalej „Programem”. W bieżącym roku na realizację zadania Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 30 000 000 zł.

Cel Programu
Celem strategicznym Programu jest wsparcie seniorów poprzez dofinansowanie działań jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior-WIGOR”, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu, charakteryzujących się niskimi dochodami lub wysokim odsetkiem seniorów w populacji ogółem lub brakiem infrastruktury pomocy społecznej służącej do realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych poza miejscem ich zamieszkania.

Przedmiot dofinansowania
W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na:
1) jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w wysokości do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania, jednak nie wyższe niż 250 tys. zł. Wysokość środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych na adaptację pomieszczeń lub budynku nie może być wyższa niż 180 tys. zł, natomiast dodatkowo jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” nie może być wyższa niż 70 tys. zł;
2) zapewnienie funkcjonowania już istniejących Dziennych Domów „Senior-WIGOR”. Dofinansowaniu z budżetu państwa w każdym roku kalendarzowym, w trybie konkursowym mogą podlegać działania związane z bieżącym utrzymaniem Dziennego Domu „Senior- WIGOR”. Jednorazowo rocznie kwota dofinansowania na działalność bieżącą Dziennych Domów „Senior-WIGOR” uruchomionych w ramach Programu wynosić będzie nie więcej niż 1/3 faktycznego kosztu utrzymania każdego jednego miejsca miesięcznie, jednak nie więcej niż 200 zł na miejsce w Dziennym Domu „Senior-WIGOR”. Wielkość środków finansowych określana będzie corocznie w ustawie budżetowej.


Termin składania ofert w formie elektronicznej (Generator Ofert)


Od dnia 8 czerwca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. do godz. 16.00.


Składanie ofert w formie papierowej (wydruk)
W konkursie ogłoszonym w ramach Programu, należy złożyć ofertę w wersji papierowej na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” 2015-2020. Ofertę należy wypełnić w języku polskim. Jeden, podpisany egzemplarz oferty wraz z wymaganymi załącznikami (oferta powinna być stale połączona z załącznikami) należy złożyć/przesłać do dnia 30 czerwca 2015 r. (decyduje data wpływu) na adres Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, z dopiskiem: „Konkurs Senior-WIGOR - Edycja 2015”.

Kontakt
Pytania dotyczące Programu oraz konkursu ofert należy kierować na adres WIGOR@mpips.gov.pl. Informacje szczegółowe na temat Programu będzie można uzyskać w terminie od 8 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. pod numerem telefonu (022) 237 00 48 oraz 603 339 678, w godzinach 9:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.


Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej ofert.


Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.mpips.gov.pl oraz www.senior.gov.pl .

Podziel / Share
Anna Kasperska, 09.06.2015, Ilość wejść: 1047, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry