Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje Wydziału

06.12.2016

Apel do samorządów gmin w sprawie pomocy osobom bezdomnym w sezonie zimowym 2016/2017

W związku z koordynacją działań mających na celu pomoc osobom bezdomnym i ubogim w nadchodzącym sezonie zimowym zwracam się do Państwa Prezydentów /Burmistrzów/Wójtów Miast i Gmin z terenu Mazowsza z prośbą o podjęcie działań osłonowych adresowanych do osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością oraz osób starszych i ubogich. Proszę o podejmowanie wszelkich działań mających na celu zapobieganie wypadkom zamarznięć oraz udzielanie wyczerpujących informacji umożliwiających uzyskanie pomocy i wsparcia w formie schronienia, odzieży i posiłku.

Proszę również o umieszczanie w miejscach widocznych wykazu najbliższych noclegowni i miejsc wydawania posiłków oraz zadbanie o to, aby osoby starsze, samotne oraz rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej otrzymały pomoc w formie opału, pomoc w formie ciepłej odzieży i zimowego obuwia. Wskazane jest monitorowanie przez pracowników ośrodków pomocy społecznej sytuacji i warunków przebywania osób starszych i samotnych zagrożonych w okresie zimowym.

Zapewnienie dostępności schronienia wszystkim osobom, które mogą go potrzebować (również osobom będącym pod wpływem alkoholu) jest zadaniem, które gmina może realizować samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi placówki noclegowe. Wobec skali zjawiska bezdomności na terenie województwa mazowieckiego oraz narastających problemów związanych z funkcjonowaniem placówek dla bezdomnych, niezbędne jest podjęcie przez gminy wszelkich działań zmierzających do zapewnienia schronienia osobom bezdomnym, w tym finansowanie pobytu (ponoszenie opłat) osób bezdomnych w placówkach noclegowych.

Równie istotne jest podejmowanie działań o charakterze profilaktycznym, polegających na pomocy osobom i rodzinom eksmitowanym oraz zagrożonym eksmisją. Szczególnie istotne jest zapewnienia pomocy rodzinom i osobom z dziećmi (w tym samotnym matkom oraz samotnym ojcom z dziećmi).

W Centrum Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego uruchomiona jest bezpłatna, całodobowa linia telefoniczna (tel. 987), gdzie można otrzymać informację o placówkach pomocowych dla osób bezdomnych.

Podziel / Share
Lidia Piotrowska, 06.12.2016, Ilość wejść: 417, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry