Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Organizacji i Nadzoru Rynku Pracy

BIP

 
Stanowiska ds. orzekania w zakresie świadczeń z tytułu bezrobocia
 
22 695 71 71, pokój nr 5
22 695 71 64, pokój nr 5
22 695 71 67, pokój nr 6
22 695 71 68, pokój nr 6
22 695 71 63, pokój nr 7
22 695 71 61, pokój nr 8
 
 
Stanowisko ds. kontroli urzędów pracy
22 695 71 71, pokój nr 5
  
Stanowisko ds. zatrudnienia socjalnego
22 695 71 67, pokój nr 6
 
Stanowisko ds. aktywizacji zawodowej repatriantów
22 695 71 63, pokój nr 7
22 695 71 61, pokój nr 8
 
Pracownicy realizujący zadania w delegaturach
24 235-11-60, pokój nr 319A - stanowisko pracy w delegaturze w Płocku
23 671-93-44, pokój nr 214 - stanowisko pracy w delegaturze w Ciechanowie
29 746-62-27, pokój nr 119D - stanowisko pracy w delegaturze w Ostrołęce
48 362-02-25, pokój nr 215 - stanowisko pracy w delegaturze w Radomiu
25 644-71-75, pokój nr 303 - stanowisko pracy w delegaturze w Siedlcach
 
 
 
Zadania Oddziału:
 
1. wykonywanie zadań Wojewody w zakresie rynku pracy poprzez sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez marszałka województwa lub starostę, wojewódzki lub powiatowe urzędy pracy, oraz inne podmioty w zakresie: 
a) sposobu prowadzenia przez urzędy pracy usług rynku pracy, 
b) spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektorów i pracowników urzędów pracy, 
c) przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy, 
d) prawidłowości zlecania realizacji zadań i usług rynku pracy lub zlecania działań aktywizacyjnych, 
e) kontroli realizacji innych zadań wynikających z przepisów, wykonywanych przez samorząd terytorialny lub inne podmioty, 
f) realizowania przez podmioty, którym udzielono akredytacji, zobowiązań wynikających z przepisów oraz umowy akredytacyjnej; 
2. wykonywanie zadań Wojewody w zakresie rynku pracy dotyczących: 
a) organizowania i finansowania szkoleń pracowników urzędu oraz wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy, 
b) realizowania zadań organu wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia, 
c) realizowania zadań organu wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym w sprawach dotyczących pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę; 
3. sporządzanie sprawozdania ministrowi właściwemu do spraw pracy z realizacji w roku poprzednim nadzoru i kontroli realizacji zadań wykonywanych przez marszałka województwa, starostę, wojewódzkie lub powiatowe urzędy pracy oraz inne podmioty; 
4. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem powiatom środków na aktywizację zawodową repatriantów; 
5. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem, przedłużaniem i utratą statusu Centrum Integracji Społecznej; 
6.prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych posiadających status Centrum Integracji Społecznej oraz rejestr Klubów Integracji Społecznej; 
7. prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kar z tytułu niezrealizowania zaleceń pokontrolnych; 
8. sporządzanie informacji ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego o liczbie zarejestrowanych Klubów Integracji Społecznej. 
 
 
 
Podziel / Share
28.02.2018, Ilość wejść: 12154, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry