Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział do spraw Świadczeń i Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

BIP
04.10.2017

Oddział do spraw Świadczeń i Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

Kierownik
Patrycja Kołecka-Kozłowska
tel. 22 695 71 15, pokój 31
e-mail: pkolecka@mazowieckie.pl

Informacja w sprawach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

poniedziałek - piątek w godz. 8:00-13:00
22 695 71 74, pokój 30,
22 695 71 83, pokój 20

Uprzejmie informujemy, że czwartek i piątek są dniami wewnętrznymi, w tych dniach w siedzibie Urzędu nie jest prowadzona obsługa klienta.


Stanowiska ds. realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, zasiłków dla opiekunów i funduszu alimentacyjnego:
22 695 71 17, pokój 31
22 695 71 19, pokój 31
23 671 93 49 - stanowisko pracy w Delegaturze w Ciechanowie
29 746 62 25 - stanowisko pracy w Delegaturze w Ostrołęce
25 644 71 75 - stanowisko pracy w Delegaturze w Siedlcach
48 362 07 21 - stanowisko pracy w Delegaturze w Radomiu
24 235 11 57, 24 235 11 62 - stanowiska pracy w Delegaturze w Płocku


Zadania Oddziału:

 1. Kontrola nad realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z przepisów o: pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczeniach rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
 2. Monitorowanie realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych, ustalanie w oparciu o przepisy prawa zasad ich realizacji w województwie.
 3. Udzielanie merytorycznego wsparcia jednostkom samorządu terytorialnego realizującym zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych.
 4. Prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem i udzielaniem odpowiedzi na skargi, zapytania i interwencje dotyczące realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych.
 5. Zasięganie informacji o sposobie realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego oraz dokonywanie ich analizy i oceny.
 6. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego, zawierających informacje o realizacji zadań i przekazywanie ich do właściwego ministra do spraw rodziny oraz dokonywanie ich analizy.
 7. Prowadzenie spraw związanych z realizacją świadczeń rodzinnych i wychowawczych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego przysługujących osobom przemieszczającym się w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.
 8. Przygotowanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie ustalania uprawnień do świadczeń rodzinnych i wychowawczych.
 9. Przygotowanie projektów tymczasowych decyzji administracyjnych w sprawie pierwszeństwa zastosowania właściwego ustawodawstwa.
 10. Przygotowanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia uprawnień do dodatku dyferencyjnego.
 11. Przygotowanie projektów decyzji administracyjnych o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych i przekazywanie ich Wydziału Finansów celem prowadzenia dalszej procedury związanej
  ze zwrotem należności.
 12. Prowadzenie korespondencji z instytucjami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii w zakresie wymiany informacji i działań
  w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
 13. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego  i jednostkami administracji publicznej w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych, w  tym opiniowanie spraw i doradztwo w tym zakresie dla ośrodków pomocy społecznej.
 14. Współpraca z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 15. Współpraca z sądami, policją oraz innymi podmiotami w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych.
 16. Obsługa systemu dziedzinowego do realizacji świadczeń rodzinnych
  i wychowawczych.
 17. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych zawierających informacje o realizacji zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczących świadczeń rodzinnych i przekazywanie ich do właściwego ministra do spraw zabezpieczenia społecznego oraz dokonywanie ich analizy.


Podziel / Share
Michał Szanter, 04.10.2017, Ilość wejść: 7617, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry