Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktywizacja zawodowa

Nadawanie statusu Centrum Integracji Społecznej

Wojewoda Mazowiecki na wniosek instytucji tworzącej nadaje status Centrum Integracji Społecznej.

PODSTAWA PRAWNA
- ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Wydział Rynku Pracy
ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa
Tel. (22) 695-71-01

ZASADY TWORZENIA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Status Centrum nadaje wojewoda, w drodze decyzji administracyjnej. Status centrum nadaje się na okres 5 lat.

Wniosek o przyznanie statusu Centrum instytucja tworząca składa do wojewody właściwego ze względu na siedzibę Centrum. Wniosek powinien zawierać:

 1. nazwę instytucji tworzącej Centrum;
 2. informację o miejscu funkcjonowania Centrum i przewidywanym terminie rozpoczęcia działalności;
 3. przewidywaną liczbę uczestników oraz wskazanie, dla jakiej grupy uczestników Centrum będzie świadczyć usługi;
 4. planowany rodzaj działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej;
 5. program prac prowadzonych z uczestnikami w ramach reintegracji zawodowej i społecznej;
 6. przewidywaną liczbę pracowników Centrum oraz ich kwalifikacje;
  • 6a) planowane rodzaje umów o pracę pracowników Centrum i ich wymiar czasu pracy;
 7. dane o organizacji i systemie zajęć w Centrum;
 8. dane o zakładanych efektach działania Centrum, w tym planowaną liczbę osób do przyuczenia do zawodu, przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji, planowaną liczbę osób, którym uczestniczenie w zajęciach w Centrum i wspierane zatrudnienie socjalne pomogą w uzyskaniu zatrudnienia na zasadach przewidzianych w przepisach prawa pracy lub w podjęciu działalności gospodarczej, planowaną liczbę osób usamodzielnionych ekonomicznie;
 9. dane o szacunkowym rocznym preliminarzu ogólnych kosztów działalności Centrum, w tym kosztów realizacji reintegracji zawodowej i społecznej;
 10. dane o wysokości zasobów własnych instytucji tworzącej poniesionych na utworzenie Centrum oraz o formach tych zasobów, a także o przewidywanym udziale własnym w finansowaniu działalności Centrum;
 11. dane o innych źródłach finansowania działalności Centrum, w tym ze środków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
 12. projekt regulaminu Centrum;
 13. kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, w której ma funkcjonować Centrum;
 14. opinię starosty o potrzebie powołania Centrum na terenie podległego mu powiatu, z wyłączeniem wniosku składanego przez powiat;
 15. akt powołania Centrum, w przypadku powołania Centrum przez jednostkę samorządu terytorialnego.

OBOWIĄZKI CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Centrum jest obowiązane:

 • informować wojewodę o każdej zmianie danych zawartych we wniosku w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmiany;
 • przedstawiać corocznie, nie później niż do dnia 31 marca, wojewodzie oraz przyznającym dotacje Centrum marszałkowi województwa, wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, a także instytucji tworzącej sprawozdanie zawierające rozliczenie dotacji za rok poprzedni, efekty reintegracji zawodowej i społecznej, a także preliminarz wydatków i przychodów na rok bieżący.

Wzór sprawozdania przedstawianego przez Centrum Integracji Społecznej reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. „W sprawie określenia wzoru sprawozdania Centrum Integracji Społecznej” (Dz. U. z dnia 16 stycznia 2017 r.).

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU
Zgodnie z art.35 Kodeksu postępowania administracyjnego - wnioski zostają rozpatrzone w ciągu miesiąca a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy.

Podziel / Share
28.06.2019, Ilość wejść: 104, Rejestr zmian
do góry