Pomoc dla niepełnosprawnych

Mienie zabużańskie

Mienie zabużańskie

Informujemy, że przyjęcia interesantów odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 13.30 - 15.30, w pok. 803 - 806, wejście F (od Al. Solidarności), IV piętro.

I . Etap Pierwszy – gromadzenie dokumentacji:

Zgodnie z przepisami ustawy z 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz U nr 169 z 2005 r. poz. 1418) wniosek o wydanie decyzji w sprawie tzw. „mienia zabużańskiego” powinien zawierać:

 • dowody, o których mowa w art. 6 ust 1 pkt 1 i ust 4 ustawy tj. dokumenty potwierdzające pozostawienie nieruchomości poza granicami (np.: akt kupna sprzedaży; wypis z księgi wieczystej; akt nadania; opis pozostawiony mienia sporządzonego przez pełnomocnika ds. ewakuacji; orzeczenie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego; wyrok sądu w trybie art. 189 kpc; zaświadczenie z archiwum państwa, na obszarze którego leży obecnie pozostawiona nieruchomość itd.)
 • informację jakie było miejsce zamieszkania właściciela oraz czy był obywatelem polskim na dzień 1.09.1939 r. wraz z dowodami potwierdzającymi to oświadczenie
 • informację kiedy i w jaki sposób właściciel przybył na obecne tereny państwa polskiego i jakie było jego pierwsze miejsce zamieszkania po przybyciu do kraju wraz z dowodami potwierdzającymi to oświadczenie (np.: karta ewakuacyjna)
 • oświadczenie wnioskodawców złożone pod odpowiedzialnością karną z art. 233 kk o dotychczasowym stanie realizacji prawa do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza granicami państwa polskiego
 • postanowienie sądu o nabyciu praw do spadku po właścicielu pozostawionego mienia
 • dowód, że osoby ubiegające się o potwierdzenie prawa do rekompensaty posiadają obywatelstwo polskie, w tym Nr PESEL (np.: poświadczona kopia odpowiednich stron dowodu osobistego).

Składane dokumenty powinny być oryginałami lub kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem (dokumenty mogą być uwierzytelnione przez notariusza lub w urzędzie, przed którym toczy się postępowanie).

II. Etap Drugi – weryfikacja zebranych w sprawie dokumentów:

Na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy po pozytywnym zweryfikowaniu materiału dowodowego organ prowadzący postępowanie wydaje postanowienie, w którym stwierdza:

 1. kto jest osobą uprawnioną do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 2. wzywa do wskazania jednej z wybranych form realizacji prawa do rekompensaty tj.:

  a) zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionej poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet:
  - ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa albo
  - ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przysługującego Skarbowi Państwa, albo
  - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa i ceny sprzedaży położonych na nich budynków oraz innych urządzeń lub lokali albo
  - opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. b) świadczenia pieniężnego wypłacanego ze środków Funduszu Rekompensacyjnego
 3. wzywa do wskazania numeru rachunku bankowego, w przypadku wyboru świadczenia pieniężnego,
 4. wzywa do złożenia operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, w którym określono wartość pozostawionej nieruchomości,
 5. w przypadku wcześniejszego nabycia – w ramach realizacji prawa do rekompensaty – na własność lub w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa wzywa do złożenia również operatu szacunkowego określającego wartość nabytego prawa własności nieruchomości lub wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i wartość budynków albo lokali.

III. Etap Trzeci

Osoby, króre posiadają zaświadczenia lub decyzje potwierdzające prawo do rekompensaty wydane na podstawie odrębnych przepisów (przed 7.10.2005r.) i nie zrealizowały prawa do rekompensaty:

Występują do wojewody, który wydał decyzję, lub do wojewody właściwego ze względu na siedzibę starosty, który wydał zaświadczenie lub decyzję, z wnioskiem o ujawnienie w rejestrze, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ww. ustawy, wybranej formy realizacji prawa do rekompensaty, zgodnie z art. 13 ust. 1 ww. ustawy:

 1. zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionej poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet:
  - ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
  - ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przysługującego Skarbowi Państwa,
  - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa i ceny sprzedaży położonych na nich budynków oraz innych urządzeń lub lokali,
  - opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
 2. świadczenia pieniężnego wypłacanego ze środków Funduszu Rekompensacyjnego

Do wniosku należy dołaczyć:

 • oryginał ostatecznej decyzji lu zaświadczenia,
 • oświadczenie o stanie realizacji prawa do rekompensaty,
 • uwierzytelniona kopie dowodu osobistego,
 • w przypadku śmierci uprawnionego - postanowienie sądu o nabyciu praw do spadku po nim.

W przypadku negatywnego zweryfikowania zebranego w sprawie materiału dowodowego, zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. ustawy, wojewoda wydaje decyzję o odmowie stwierdzenia posiadania uprawnień do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 17 ust. 1 ww. ustawy wypłaty świadczeń pieniężnych dokonuje Bank Gospodarstwa Krajowego.

Termin składania wniosków upływa 31.12.2008 r.
Wnioski o wydanie decyzji składa się w Biurze Podawczym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, plac Bankowy 3/5 (00-950 Warszawa), w pok. Nr 39
Dodatkowe informację można uzyskać pod numerem telefonu: (0-22) 695 – 63 – 47

Niezbędne wzory formularzy w sprawach mienia zabużańskiego:

Podziel / Share
Redaktor, 25.06.2011, Ilość wejść: 20029, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry