Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa

BIP

Oddział Nadzoru nad Gospodarką Nieruchomościami

 


Zakres działania:

 1. rozpatrywanie wniosków starostów o wyrażenie zgody w sprawach związanych z gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa dotyczącymi:
  a) zbywania nieruchomości (sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, darowizna, zamiana) oraz nabywania nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa,
  b) bonifikat przy sprzedaży, oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz w trwałym zarządzie,
  c) wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania,
  d) obciążenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego ograniczonymi prawami rzeczowymi,
  e) zwolnienia z przetargu,
  f) wyrażania zgody na odstąpienie od odwołania darowizny;
 2. nadzór nad starostami w sprawach regulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa w zakresie przepisów o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomość Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego;
 3. rozpatrywanie wniosków państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających
  osobowości prawnej o wyrażenie zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu oraz najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomości;
 4. rozstrzyganie, jako organ II instancji oraz jako organ wyższego stopnia w sprawach
  trwałego zarządu przysługującego państwowym jednostkom organizacyjnym do nieruchomości Skarbu Państwa;
 5. prowadzenie spraw w zakresie gospodarki nieruchomościami, wynikających z przepisów o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady;
 6. realizacja zadań wynikających z przepisów o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego, w zakresie dotyczącym lotnisk i lądowisk wojskowych lub ich części;
 7. rozstrzyganie, jako organ II instancji oraz jako organ wyższego stopnia, w sprawach przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa;
 8. realizacja zadań wynikających z finansowania w formie dotacji wydatków bieżących starostw związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa określonych w obowiązujących aktach prawnych i niezastrzeżonych dla innych komórek organizacyjnych, w szczególności:
      a) współpraca ze starostwami w zakresie planowania i podziału dotacji,
      b) monitorowanie sposobu i poziomu wykorzystania dotacji;
 9. planowanie i monitorowanie poziomu realizacji dochodów budżetowych przez starostwa związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.
Podziel / Share
JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 16612, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry