Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Inwestycji Liniowych

BIP

Oddział Inwestycji Liniowych

Kierownik:

Ewa Ginda
tel. 22 695 61 57
wejście E, III piętro, pokój 710
email eginda@mazowieckie.pl

Zastępca kierownika:

Karolina Kruszewska
tel. 22 695 61 30
wejście E, III piętro, pokój 706
email kkruszewska@mazowieckie.pl

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Dyrektora Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, przyjmowanie interesantów przez pracowników Oddziału oraz udzielanie informacji o toczących się w Oddziale postępowaniach odbywa się codziennie w godzinach 13.30 - 15.30.


Zakres działania:


 1. prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w przedmiocie ustalania odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone pod drogi publiczne zakwalifikowane do kategorii dróg krajowych i wojewódzkich, na podstawie przepisów o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
 2. wydawanie decyzji odszkodowawczych w sprawach wynikających z przepisów o realizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu na obszarze powiatu legionowskiego oraz nowodworskiego;
 3. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wygaśnięcia i ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;
 4. stwierdzanie nabycia prawa użytkowania wieczystego, prawa własności budynków i innych urządzeń na rzecz operatora gazociągów przesyłowych Gaz-System S.A.;
 5. rozpatrywanie wniosków i przeprowadzanie w pierwszej instancji postępowań w trybie przepisów o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w sprawach ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z realizacją inwestycji;
 6. prowadzenie postępowań w sprawach nabycia przez gminy, z mocy prawa, prawa własności nieruchomości rolnych Skarbu Państwa;
 7. prowadzenie postępowań w sprawach ustalenia odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone na podstawie decyzji Wojewody o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;
 8. prowadzenie postępowań w zakresie rozstrzygania, jako organ II instancji oraz jako organ wyższego stopnia, w sprawach objętych decyzjami o przekazaniu nieruchomości Skarbu Państwa państwowym osobom prawnym w zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste;
 9. prowadzenie spraw w zakresie potwierdzania decyzją Wojewody nabycia przez kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe, z mocy prawa, własności nieruchomości, które pozostają w ich władaniu;
 10. prowadzenie postępowań w zakresie protokolarnego przekazywania Lasom Państwowym w zarząd nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa;
 11. ocena wniosków złożonych do Komisji (Regulacyjnej do spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich, Regulacyjnej do spraw Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Regulacyjnej do spraw Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego, Międzykościelnej) i kompletowanie dokumentacji dotyczącej nieruchomości będących przedmiotem postępowań oraz uczestnictwo w rozprawach przed tymi Komisjami;
 12. prowadzenie spraw w zakresie roszczeń majątkowych zgłoszonych do Wojewody przez Kościół Chrześcijan Baptystów.

Podziel / Share
JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 11110, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry