Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Mienia Skarbu Państwa

BIP

Oddział Przedsiębiorstw Państwowych

Kierownik:

Tomasz Knop
tel. 22 695-63-44
email tknop@mazowieckie.pl

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Dyrektora Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, przyjmowanie interesantów przez pracowników Oddziału oraz udzielanie informacji o toczących się w Oddziale postępowaniach odbywa się codziennie w godzinach 13.30 - 15.30.

Zakres działania:

 1. uczestniczenie w przygotowaniu i nadzorowanie postępowań likwidacyjnych przedsiębiorstw postawionych w stan likwidacji, w tym w szczególności:
  a) udział w zespole przygotowawczym do likwidacji przedsiębiorstw,
  b) przeprowadzenie wyboru likwidatora przedsiębiorstwa,
  c) analiza i przygotowywanie do zatwierdzenia programów likwidacji przedsiębiorstw oraz harmonogramów ich realizacji,
  d) sprawowanie nadzoru nad czynnościami likwidatorów oraz prawidłowością przebiegu postępowania likwidacyjnego, w tym nad realizacją przez likwidatora harmonogramu likwidacji,
  e) dokonywanie oceny sprawozdań finansowych likwidowanych przedsiębiorstw w ramach przygotowania tychże do zatwierdzenia przez organ założycielski,
  f) nadzór nad wykonaniem przez likwidatora obowiązku uporządkowania i przekazania do archiwum dokumentacji pozostałej po zlikwidowanym przedsiębiorstwie;
 2. współpraca z sędzią-komisarzem i syndykiem w zakresie przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, w tym w szczególności:
  a) przygotowywanie opinii w sprawie zasadności wszczęcia przez sąd postępowania
  upadłościowego wobec przedsiębiorstw,
  b) odwoływanie dyrektora upadłego przedsiębiorstwa,
  c) wyznaczenie reprezentanta upadłego i nadzór nad realizowanymi przezeń zadaniami;
 3. współpraca z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, Izbą Skarbową, samorządami oraz innymi organami administracji państwowej i samorządowej dotycząca spraw związanych z pełnieniem przez Wojewodę praw i obowiązków organu założycielskiego wobec przedsiębiorstw państwowych;
 4. inicjowanie i przeprowadzanie postępowań zmierzających do zmian formy prawnej działalności przedsiębiorstw;
 5. opracowywanie wstępnych analiz dotacji wynikających z budżetu zadaniowego dla jednostek samorządu powiatowego z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa;
 6. prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w I instancji dotyczących uwłaszczenia parków narodowych;
 7. prowadzenie rejestru kandydatów na osoby zarządzające przedsiębiorstwami państwowymi;
 8. gospodarowanie mieniem pozostałym po zlikwidowanych państwowych jednostkach organizacyjnych lub spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub przejętych przez Skarb Państwa z innych tytułów;
 9. udział w postępowaniach upadłościowych, w których Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, występuje w charakterze wierzyciela;
 10. przyjmowanie i zagospodarowanie darowizn na rzecz Skarbu Państwa oraz spadków
  przypadających Skarbowi Państwa, w tym długów spadkowych;
 11. prowadzenie rejestru nieruchomości pozostałych po zlikwidowanych państwowych jednostkach organizacyjnych lub spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub przejętych przez Skarb Państwa z innych tytułów, zapewnienie wyceny, zabezpieczenie nieruchomości oraz rekomendowanie wojewodzie sposobu zagospodarowania nieruchomości;
 12. prowadzenie postępowań w celu odzyskania należności Skarbu Państwa w trybie przepisów o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa;
 13. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w I instancji dotyczących stwierdzenia nabycia z mocy prawa na własność jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa gruntów znajdujących się w ich władaniu w dniu 31 grudnia 1998 r., nie stanowiących ich własności, a zajętych pod drogi publiczne;
 14. prowadzenie postępowań w I instancji dotyczących odszkodowań w trybie przepisów o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli
  przeciwpowodziowych;
 15. przekazywanie w trwały zarząd nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej;
 16. prowadzenie w I instancji postępowań w sprawach stwierdzenia nabycia, z mocy prawa z dniem 5 grudnia 1990 r., prawa użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa oraz prawa własności budynków, innych urządzeń i lokali znajdujących się na tych gruntach przez państwowe osoby prawne oraz Bank Gospodarki Żywnościowej, przez państwowe instytucje kultury i przedsiębiorstwa państwowe utworzone na podstawie zarządzeń ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, które posiadały w tym dniu grunty w zarządzie;
 17. prowadzenie w I instancji postępowań w sprawach potwierdzenia nabycia z mocy prawa przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa, które w dniu 5 grudnia 1990 r. znajdowały się w posiadaniu PKP i co, do których PKP nie legitymowało się dokumentami o przekazaniu mu tych gruntów w formie prawem przewidzianej i nie legitymuje się nimi do dnia wykreślenia z rejestru przedsiębiorstw państwowych oraz prawa własności budynków, innych urządzeń i lokali znajdujących się na tych gruntach;
 18. prowadzenie w I instancji postępowań dotyczących potwierdzenia nabycia, z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r. przez Skarb Państwa prawa własności oraz przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntów wchodzących w skład linii kolejowych pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., nie stanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A. oraz potwierdzenia nabycia wraz z prawem własności budynków, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach;
 19. prowadzenie postępowań w sprawach stwierdzania nabycia, z mocy prawa, przez Polską Agencję Prasową, Polską Akademię Nauk, spółki Polskie Radio i Telewizja Polska, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, huty i instytuty badawcze prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
 20. prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w I instancji w sprawach nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa lub właściwą jednostkę samorządu terytorialnego prawa własności gruntów pozostających w ich władaniu, a zajętych pod drogi publiczne;
 21. prowadzenie postępowań w sprawach ustalenia odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone na podstawie decyzji Wojewody o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;
 22. prowadzenie postępowań dotyczących stwierdzania nabycia, z mocy prawa, przez uczelnie publiczne prawa własności gruntów Skarbu Państwa pozostających w dniu 1 września 2005 r. w użytkowaniu wieczystym tych uczelni;
 23. ustalanie w drodze decyzji wysokości odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości pod strategiczne inwestycje w zakresie sieci przesyłowych;
 24. wypłata odszkodowania wywłaszczonym pod strategiczne inwestycje w zakresie sieci przesyłowych właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym
  i posiadaczom ograniczonych praw rzeczowych;
 25. nabywanie na rzecz Skarbu Państwa, na żądanie dotychczasowego właściciela lub użytkownika wieczystego pozostałej, nieprzejętej pod strategiczne inwestycje
  w zakresie sieci przesyłowych, części nieruchomości, która nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele;
 26. wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości oraz wypowiadanie umów: dzierżawy, najmu, użyczenia lub oddania tej nieruchomości do używania osobie trzeciej, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa została objęta decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej oraz ustalanie i wypłacanie odszkodowania od Skarbu Państwa za straty poniesione na skutek rozwiązania przez Wojewodę ww. umów;
 27. przeprowadzanie rokowań z dotychczasowym właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości w celu uzgodnienia w formie pisemnej wysokości odszkodowania lub ustalanie w drodze decyzji wysokości odszkodowania na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej stała się ostateczna, nie dojdzie do uzgodnienia;
 28. udzielanie zezwolenia inwestorowi strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości przewodów
  i urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń oraz ustalanie w drodze decyzji odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości z ww. tytułu;
 29. stwierdzanie w drodze decyzji odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności budynków przez inwestora strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej oraz ustalenie w decyzji warunków użytkowania wieczystego oraz opłat i kwot należności;
 30. wydawanie na rzecz inwestora, decyzji o zezwoleniu na wejście na teren cudzej nieruchomości dla przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej oraz ustalanie w drodze decyzji wysokości odszkodowania od inwestora za szkody spowodowane w wyniku wejścia na nieruchomość.
Podziel / Share
JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 8977, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry