Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Zwrotu Nieruchomości i Odszkodowań

BIP

Oddział Zwrotu Nieruchomości i Odszkodowań

Kierownik:

Alicja Sautycz-Wieliczko
tel. 22 695-66-67
wejście E, IV piętro, pokój 815
e-mail: asautycz@mazowieckie.pl

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Dyrektora Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, przyjmowanie interesantów przez pracowników Oddziału oraz udzielanie informacji o toczących się w Oddziale postępowaniach odbywa się codziennie w godzinach 13.30 - 15.30.

Zakres Działania:

 1. rozpatrywanie odwołań od decyzji (rozstrzygnięć) oraz sprawowanie nadzoru w realizowanych przez starostów sprawach dotyczących zwrotu wywłaszczonych nieruchomości;
 2. prowadzenie w I instancji postępowań dotyczących:
  a) nieruchomości ziemskich przejętych dekretem PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej,
  b) aktów własności ziemi,
  c) zarzutów przejęcia nieruchomości rolnych przez Państwo z naruszeniem prawa,
  d) nieruchomości Skarbu Państwa przekazanych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
  e) zasadności przejęcia na rzecz Skarbu Państwa gospodarstw rolnych za rentę i emeryturę;
 3. wykonywanie zadań organu wyższego stopnia w stosunku do starostów w sprawach:
  a) przyznawania prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa i zwrotu budynków objętych działaniami dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy,
  b) badania legalności orzeczeń o odmowie przyznania własności czasowej (obecnie
  użytkowania wieczystego) w odniesieniu do gruntów Skarbu Państwa,
  c) dotyczących odszkodowań:
  – za wywłaszczone nieruchomości,
  – za gospodarstwa rolne, które przeszły na własność państwa na podstawie dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na terenie m. st. Warszawy,
  – w związku z nabyciem z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa lub właściwą jednostkę samorządu terytorialnego prawa własności gruntów pozostających w ich władaniu a zajętych pod drogi publiczne,
  – za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne w wyniku podziału nieruchomości na wniosek właściciela;
  d) zezwoleń na przeprowadzenie inwestycji liniowych i zezwoleń na zajęcie nieruchomości;
 4. prowadzenie postępowań administracyjnych w II instancji w przedmiocie wywłaszczania i ustalania odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod drogi publiczne zakwalifikowane do kategorii dróg powiatowych i gminnych;
 5. wydawanie w I instancji decyzji w sprawach wywłaszczania i ustalania odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod budowę i rozbudowę linii kolejowych w ramach Narodowego Planu Rozwoju;
 6. prowadzenie postępowań odszkodowawczych za nieruchomości przejęte w trybie przepisów o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego;
 7. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach ustanowienia trwałego zarządu na rzecz zakładającego lotnisko użytku publicznego oraz zarządzającego lotniskiem w trybie przepisów o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego.
Podziel / Share
Michał Dec, 30.03.2009, Ilość wejść: 19053, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry