Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział do spraw Obywatelstwa i Polskiego Pochodzenia

BIP

Dane kontaktowe

e-mail: obywatelstwo@mazowieckie.pl
faks: (22) 695-66-05

Informacje - kliknij

 

Zadania Oddziału do spraw Obywatelstwa i Polskiego Pochodzenia

1. Do zakresu działania Oddziału do spraw Obywatelstwa i Polskiego Pochodzenia należy realizacja zadań określonych w § 29 pkt 1-3, 5 i 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu.

2. Zadanie, o którym mowa w § 29 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oddział realizuje przez:
1) przyjmowanie i rejestrację wniosków w sprawach obywatelstwa polskiego;
2) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie rozstrzygnięć oraz udzielanie informacji w sprawach obywatelstwa polskiego;
3) dokonywanie wpisów do rejestru SI PESEL w zakresie zmian obywatelstwa wynikających z decyzji wydanych przez Wojewodę.

3. Zadanie, o którym mowa w § 29 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oddział realizuje przez:
1) przyjmowanie i rejestrację w systemie informatycznym wniosków w sprawach repatriacji;
2) prowadzenie spraw związanych z potwierdzeniem obywatelstwa polskiego dla repatriantów i uznaniem za repatrianta;
3) przygotowywanie kwartalnych wniosków o przyznanie środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”, we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej w Urzędzie;
4) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem jednorazowej pomocy repatriantom, w tym sprawowanie nadzoru nad rozliczaniem przez starostów środków finansowych przyznanych z budżetu Wojewody na pokrycie wydatków związanych z realizacją tych zadań;
5) przekazywanie starostom środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych na udzielanie repatriantom pomocy na pokrycie kosztów związanych z remontem, adaptacją lub remontem lokalu mieszkalnego, udzielonej na podstawie decyzji starosty oraz rozpatrywanie, jako organ II instancji, odwołań od decyzji starostów;
6) zawieranie porozumień z gminami, które zapewniły lokal mieszkalny kandydatowi na repatrianta oraz udzielenie im dotacji z budżetu państwa, a także prowadzenie działań kontrolnych w zakresie realizacji porozumień;
7) rozpatrywanie wniosków gmin w sprawach zwrotu kosztów poniesionych na remont, adaptację lub wyposażenie lokali mieszkalnych dla repatriantów;
8) wykonywanie czynności kontrolnych w jednostkach zewnętrznych, w szczególności w gminach, którym udzielono dotacji w związku z zaproszeniem repatriantów i członków ich najbliższej rodziny oraz zapewnieniem lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych.

4. Zadanie, o którym mowa w § 29 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oddział realizuje przez:
1) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie udzielenia zezwolenia na pobyt stały z tytułu polskiego pochodzenia i posiadania Karty Polaka, cofnięcia udzielonych zezwoleń na pobyt stały;
2) przygotowywanie zawiadomień do Straży Granicznej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa fałszowania dokumentów.

5. Zadanie, o którym mowa w § 29 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oddział realizuje przez:
1) rejestrację wniosków w sprawach dotyczących przyznawania świadczeń pieniężnych;
2) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie rozstrzygnięć oraz udzielanie informacji w sprawach dotyczących przyznawania świadczeń pieniężnych;
3) przekazywanie ostatecznych decyzji przyznających świadczenie pieniężne do starostów w celu sporządzenia przez nich wniosków finansowych;
4) ocenę i realizację wniosków starostów o dotacje;
5) przygotowywanie kwartalnych wniosków o przyznanie środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa;
6) wykonywanie obowiązków sprawozdawczych w zakresie przyznawania świadczeń pieniężnych oraz sporządzanie statystyk na potrzeby organu II instancji;
7) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie rozstrzygnięć oraz udzielanie informacji w sprawach dotyczących udzielenia zezwolenia na pobyt stały z tytułu posiadania polskiego pochodzenia i Karty Polaka;

6. Zadanie, o którym mowa w § 29 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, oddział realizuje przez wydawanie decyzji przyznających świadczenia pieniężne posiadaczom Karty Polaka, którzy złożyli wniosek o zezwolenie na pobyt stały.


Podziel / Share
30.03.2009, Ilość wejść: 80805, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry