Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział do spraw Obywatelstwa i Polskiego Pochodzenia

BIP

Oddział do spraw Obywatelstwa i Polskiego Pochodzenia

Oddział do spraw Obywatelstwa i Polskiego Pochodzenia WSC-I

e-mail: obywatelstwo@mazowieckie.pl
faks: (22) 695-66-05

Informacje - kliknij

Zakres działania:

1) prowadzenie spraw związanych z potwierdzaniem obywatelstwa polskiego oraz uznawaniem za obywatela polskiego;

2) przyjmowanie wniosków oraz prowadzenie postępowań w sprawach o nadanie obywatelstwa polskiego i wyrażenie zgody na zrzeczenie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

3) przygotowywanie wniosków o przyznanie środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”, we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej;

4) udzielanie dotacji gminom, które zaprosiły nieokreślonych imiennie repatriantów oraz zapewniły lokal mieszkalny z zasobów komunalnych;

5) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez gminę na remont lub adaptację lokalu mieszkalnego dla repatrianta;

6) przekazywanie starostom środków finansowych z budżetu Państwa przeznaczonych na udzielenie jednorazowej pomocy repatriantom;

7) rozpatrywanie, jako organ II instancji, odwołań od decyzji starostów w sprawie zwrotu części kosztów, poniesionych przez repatrianta w związku z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Polsce;

8) prowadzenie spraw związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

9) współpraca z placówkami konsularnymi Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach z zakresu obywatelstwa i legalizacji pobytu cudzoziemców;

10) współpraca z placówkami konsularnymi państw obcych w sprawach z zakresu Obywatelstwa i legalizacji pobytu cudzoziemców;

11) wydawanie zaświadczeń, a także udzielanie informacji organom: administracji rządowej i samorządowej, sądom oraz organom ścigania;

13) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podziel / Share
Paweł Sierocki, 30.03.2009, Ilość wejść: 71192, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry