Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Legalizacji Pobytu

BIP

Oddział Legalizacji Pobytu

Kierownik

Agata Ewertyńska

(22) 695-65-75

faks 22 831 53 73

wsc@mazowieckie.pl

 

 

zastępca kierownika

Anna Kamińska

(22) 695-67-57

faks 22 831 53 73

wsc@mazowieckie.pl

 

 

Zadania Oddziału:

 1. realizacja zadań wynikających z przepisów o cudzoziemcach, związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:
  1. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, na pobyt stały, na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  2. przygotowywanie wystąpień do organów opiniodawczych: komendanta oddziału Straży Granicznej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendanta Stołecznego Policji i Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu,
  3. dokonywanie czynności sprawdzających w Systemie Informatycznym Pobyt i Systemie Informacyjnym Schengen w celu ustalania legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. dokonywanie wpisów w Systemie Informatycznym Pobyt i  sprawdzeń w systemie Syriusz ZC,
  5. prowadzenie postępowań w zakresie cofnięcia udzielonych zezwoleń,
  6. unieważnienie w Systemie Informatycznym Pobyt kart pobytu w przypadku cofnięcia zezwolenia,
  7. umieszczanie informacji w Systemie Informacyjnym Schengen o zastrzeżeniu karty,
  8. rejestracja decyzji w Systemie Informatycznym Pobyt i EOD oraz wysyłka decyzji odmownych;
 2. prowadzenie rejestrów Wojewody w zakresie realizowanych w oddziale zadań;
 3. przeprowadzanie kontroli w związku z realizacją porozumień zawartych pomiędzy Wojewodą a jednostkami samorządu terytorialnego;
 4. współpraca z placówkami konsularnymi Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców;
 5. współpraca z placówkami konsularnymi państw obcych w sprawach z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców;
 6. przygotowywanie zawiadomień do prokuratur o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i wniosków o ukaranie do sądów.
 7. kierowanie zawiadomień do prokuratur o domniemaniu popełnienia przestępstwa i wniosków o ukaranie do sądów;
 8. przeprowadzanie czynności mających na celu stwierdzenie, czy związek małżeński nie został zawarty w celu obejścia przez cudzoziemca przepisów o udzielaniu zezwolenia na pobyt czasowy i pobyt stały;
 

Informacje - kliknij

 

Podziel / Share
Magdalena Kubis, 28.02.2018, Ilość wejść: 174679, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry