Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Organizacji i Dokumentacji

BIP

Oddział Organizacji i Dokumentacji

Oddział Organizacji i Dokumentacji - WSC-VI

Kierownik Oddziału
Małgorzata Jerzewska
e-mail: wsc@mazowieckie.pl
faks: 22 695 66 03

 

Zakres działania:

1. Organizacja i zarządzanie informacją dla klienta w wydziale, w szczególności:

  • udzielanie odpowiedzi na pytania mailowe dotyczące prowadzonych w wydziale postępowań administracyjnych, na podstawie systemów informatycznych: Pobyt, EOD oraz Syriusz ZC, w zakresie spraw realizowanych przez wydział,

  • organizacja i obsługa infolinii telefonicznej w zakresie spraw załatwianych przez wydział,
  • monitorowanie i aktualizacja, we współpracy z redaktorami wydziałowymi strony internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej oraz innych miejsc wyznaczonych do publikowania informacji z zakresu właściwości wydziału,
  • inicjowanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi w celu rozszerzenia i optymalizacji  kanałów informacyjnych,

2. prowadzenie podręcznego katalogu akt spraw prowadzonych przez wydział, w tym:

  • wydawanie zaświadczeń w sprawach zakończonych przez wydział,
  • udzielanie informacji organom administracji rządowej i samorządowej, sądom, organom ścigania w sprawach zakończonych przez wydział,

3. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie uchylania zezwoleń na pracę w związku z przepisami o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

4. rejestracja wydanych decyzji o uchyleniu zezwoleń na pracę w systemie Syriusz ZC,

5. obsługa sekretariatu,

6. unieważnianie w Systemie Informatycznym Pobyt kart pobytu w przypadku zgłoszenia utraty dokumentu, gdy nie został złożony wniosek w sprawie wymiany karty,

7. umieszczanie informacji w Systemie Informatycznym Schengen o utraconym dokumencie w celu zajęcia tego dokumentu, gdy nie został złożony wniosek w sprawie wymiany karty,

8. wydawanie zaświadczeń w sprawie zgłoszenia utraty karty, gdy nie został złożony wniosek w sprawie wymiany karty,

9. prowadzenie wydziałowego rejestru interwencji i wystąpień posłów i radnych oraz rejestru pism opatrzonych klauzulą "zastrzeżone",

10. prowadzenie ewidencji delegacji służbowych i ewidencji składników mienia wydziału,

11. prowadzenie spraw z zakresu planowania środków na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej,

12. obsługa projektów dofinansowanych ze środków europejskich prowadzonych w wydziale,

13. współpraca w sprawach pracowniczych z Biurek Kadr i Obsługi Prawnej Urzędu,

14. współpraca w sprawach dotyczących administrowania budynkiem stanowiącym siedzibę wydziału z Biurem Obsługi Urzędu.

 

Podziel / Share
JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 43729, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry