Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Obsługi Klienta

BIP

Oddział Obsługi Klienta

Oddział Obsługi Klienta WSC-III


Zakres działania.

 1. Do zakresu działania Oddziału Obsługi Klienta należy realizacja zadań określonych
w § 29 pkt 3, 5 i 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu.

2. Zadanie, o którym mowa w § 29 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oddział
realizuje przez:
1) przyjmowanie wniosków o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy, na pobyt stały,
pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz ich weryfikacja pod
względem wymogów formalnych;
2) przygotowywanie wystąpień do organów opiniodawczych: komendanta oddziału
Straży Granicznej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendanta
Stołecznego Policji i Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu;
3) przyjmowanie wniosków i prowadzenie rozstrzygnięć w sprawach o wydanie albo
wymianę karty pobytu oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w tym
zakresie;
4) rejestrację decyzji pozytywnych w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców oraz
ich doręczanie;
5) przygotowywanie zleceń personalizacji kart pobytu, polskich dokumentów podróży
oraz dokumentów potwierdzających tożsamość cudzoziemców;
6) wydawanie zaświadczeń w sprawie zgłoszenia utraty karty pobytu;
7) przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowań o wpis zaproszenia do
ewidencji zaproszeń oraz drukowanie i wydawanie zaświadczeń o wpisie do
ewidencji zaproszeń;
8) przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowań administracyjnych oraz
wydawanie rozstrzygnięć w sprawie o wydanie polskich dokumentów podróży dla
cudzoziemca i dokumentów potwierdzających tożsamość cudzoziemców;

9) przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie
przedłużenia wiz i przedłużenia pobytu w ramach ruchu bezwizowego, w tym
wydawanie decyzji i drukowanie wiz;
10) potwierdzanie listy podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej.

3. Zadania, o których mowa w § 29 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, oddział
realizuje przez:
1) przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego wraz z wnioskami
o pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka;
2) dokonywanie wpisów w Centralnym Rejestrze Kart Polaka w zakresie
unieważniania Karty Polaka.

4. Zadanie, o którym mowa w § 29 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oddział
realizuje przez:
1) przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowań administracyjnych oraz
wydawanie zaświadczeń o zarejestrowaniu lub decyzji o odmowie zarejestrowania
w sprawach dotyczących obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin;
2) przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowań w sprawie wydania, odmowy
wydania karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej;
3) przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowań dotyczących wydania lub
odmowy wydania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela
Unii Europejskiej i członka rodziny obywatela Unii Europejskiej;
4) prowadzenie postępowań w zakresie unieważniania karty pobytu obywatela Unii
Europejskiej oraz członka rodziny obywatela Unii Europejskiej i dokumentu
potwierdzającego stały pobyt obywatela Unii Europejskiej oraz karty stałego pobytu
członka rodziny obywatela Unii Europejskiej;
5) prowadzenie postępowań i wydawanie rozstrzygnięć w sprawach wydalenia
obywatela Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
6) przygotowywanie zleceń personalizacji karty pobytu członka rodziny obywatela
Unii Europejskiej, karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii
Europejskiej, dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii
Europejskiej.

5. Oddział wykonuje także czynności kontrolne w związku z realizacją porozumień zawartych
pomiędzy Wojewodą a organami samorządu terytorialnego w sprawie przejęcia niektórych
zadań z zakresu administracji rządowej, tj.:
1) w starostwach powiatowych w zakresie przyjęć wniosków w sprawie zaproszeń,
2) w Urzędzie m. st. Warszawy w zakresie przyjęć wniosków w sprawie legalizacji
pobytu.

Podziel / Share
JSK Internet, 10.01.2011, Ilość wejść: 84669, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry