Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Organizacyjno-Administracyjny

BIP

Zadania Oddziału Organizacyjno-Administracyjnego 

 1. Do zakresu działania Oddziału Organizacyjno-Administracyjnego należy realizacja zadań określonych w § 29 pkt 3 i 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu.

2. Zadanie, o którym mowa w § 29 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oddział realizuje przez przygotowywanie analiz, sprawozdań oraz opracowywanie danych statystycznych wynikających z obowiązku sprawozdawczego oraz na potrzeby podmiotów zewnętrznych.

3. Zadanie, o którym mowa w § 29 pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oddział realizuje przez realizowanie procedur związanych z nadawaniem uprawnień do dostępu i do obsługi właściwych rejestrów, ewidencji i wykazów w sprawach cudzoziemców oraz innych państwowych systemów i baz danych, w tym zapewnienie informacji i działania systemów informatycznych SI Pobyt2, aplikacji ZC.

4. Oddział realizuje także następujące zadania:
1) przygotowanie, koordynowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym środków europejskich w zakresie zadań realizowanych przez wydział;
2) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem planów finansowych do projektu budżetu państwa, sprawozdawczością finansową oraz dofinansowaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej;
3) prowadzenie spraw dotyczących przygotowania dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych w zakresie zadań realizowanych przez wydział;
4) współpraca z organizacjami pozarządowymi;
5) współpraca z Inspektorem Ochrony Danych oraz koordynowanie zadań w zakresie ochrony danych osobowych w obszarze zadań realizowanych przez wydział;
6) koordynowanie zadań związanych z wykonaniem planu działania wydziału, w tym realizacja celów kontroli zarządczej przez identyfikację i analizę ryzyka;
7) opracowywanie procedur, zarządzeń, regulaminów w zakresie zadań wydziału;
8) prowadzenie spraw związanych z polityką szkoleniową na rzecz pracowników wydziału;
9) koordynowanie spraw kadrowych wydziału, dyscypliny pracy oraz realizacja zadań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, w szczególności:
a) przygotowywanie naborów, praktyk i staży,
b) sporządzanie zakresów obowiązków, opisów stanowisk i ich aktualizacja w uzgodnieniu z pozostałymi oddziałami,
c)bieżąca analiza stanu zatrudnienia wydziału we współpracy z Biurem Kadr i Obsługi Prawnej w Urzędzie;
10) prowadzenie spraw związanych z polityką informacyjną we współpracy z Rzecznikiem Prasowym Wojewody oraz informacją dla klienta w wydziale, przez:
a) redagowanie, monitorowanie i aktualizowanie strony internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej oraz innych miejsc przeznaczonych do publikowania informacji,
b) inicjowanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w celu rozszerzenia i optymalizacji kanałów informacyjnych;
11) opracowywanie i zlecanie tłumaczeń tekstów informacyjnych i dokumentów urzędowych niezbędnych do pracy wydziału;
12) prowadzenie spraw związanych z odpowiedzią na skargi, wnioski i petycje, w tym wpływające do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na Wojewodę w związku z działalnością wydziału;
13) koordynowanie spraw w zakresie udostępniania informacji publicznej, oraz nadzór nad ich terminowym załatwianiem;
14) opracowywanie planu oraz sprawozdawczości kwartalnej i rocznej w zakresie kontroli prowadzonych przez wydział;
15) zapewnienie obsługi sekretariatu;
16) nadzór nad składnikami majątku wydziału;
17) koordynowanie spraw związanych z administrowaniem budynkiem stanowiącym siedzibę wydziału oraz realizacją inwestycji i remontów we współpracy z Biurem Obsługi Urzędu w Urzędzie.

Aktualne projekty

do góry