Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Zezwoleń na Pracę

BIP

Zadania Oddziału Zezwoleń na Pracę

1. Do zakresu działania Oddziału Zezwoleń na Pracę należy realizacja zadań określonych w § 29 pkt 3, 4 i 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu.

2. Zadanie, o którym mowa w § 29 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oddział realizuje przez:
1) weryfikację legalności pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu wydania zezwolenia lub przedłużenia zezwolenia na pracę;
2) weryfikację trzyletniego nieprzerwanego pobytu cudzoziemca w Polsce w celu sprawdzenia spełnienia przesłanek do wydania zezwolenia lub przedłużenia zezwolenia na pracę.

3. Zadanie, o którym mowa w § 29 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oddział realizuje przez:
1) przyjmowanie i rejestrację wniosków o wydanie i przedłużenie zezwolenia na pracę;
2) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie rozstrzygnięć w zakresie wydawania zezwoleń na pracę i przedłużenia zezwoleń na pracę;
3) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zmiany, sprostowania i uchylenia wydanych zezwoleń;
4) obsługę klienta w zakresie odbioru wydanych decyzji administracyjnych;
5) współpracę z organami prowadzącymi kontrole w zakresie legalności zatrudniania cudzoziemców w Polsce (Straż Graniczna, Państwowa Inspekcja Pracy) w sprawach z zakresu zezwoleń na pracę cudzoziemców;
6) przygotowywanie zawiadomień do Straży Granicznej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w postaci sfałszowania dokumentów;
7) przeprowadzanie kontroli powiatowych urzędów pracy w zakresie zadań związanych z postępowaniem o wydanie zezwolenia wojewody na pracę cudzoziemca;
8) współpracę z właściwymi starostami w sprawach dotyczących sytuacji na lokalnym rynku pracy, w tym kontakt z właściwym powiatowym urzędem pracy w zakresie wydanej przez ten urząd informacji starosty oraz przyjętej oferty pracy oraz ustalanie stawek wynagrodzeń dla poszczególnych zawodów obowiązujących na lokalnym rynku pracy.

4. Zadanie, o którym mowa w § 29 pkt 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oddział realizuje przez współpracę z organami prowadzącymi kontrole w zakresie legalności zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Podziel / Share
Michał Dec, 05.01.2010, Ilość wejść: 121048, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry