Pomoc dla niepełnosprawnych

Wydział Spraw Obywatelskich

Wydział Spraw Obywatelskich

 

Siedziba wydziału: ul. Krucza 5/11, 00-548 Warszawa
Adres korespondencyjny: plac Bankowy 3/5, 00 - 950 Warszawa
Godziny pracy wydziału: poniedziałek - piątek: 8:00-16:00

wso@mazowieckie.pl

Godziny pracy i lokalizacja punktów paszportowych

Potwierdzanie profilu zaufanego (e-PUAP)

Zgromadzenia cykliczne

Instrukcja dot. sposobu obliczania liczby czynności do dotacji

Katarzyna Prus-Stachyra

Dyrektor Wydziału

tel. 22 695 73 09, 22 695 73 10

fax 22 695 66 04

Życiorys

wso@mazowieckie.pl

Kamila Jeziorska-Chojecka

Zastępca Dyrektora Wydziału

tel. 22 695 73 09

wso@mazowieckie.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretariat Wydziału Spraw Obywatelskich – wejście „A", pokój nr 101

tel. 22 695 73 09, 22 695 73 10

fax 22 695 66 04

wso@mazowieckie.pl

 

 

Zadania Wydziału:

 • prowadzenie spraw paszportowych,
 • wydawanie decyzji o ekshumacji złwok i szczątków na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
 • prowadzenie spraw wynikających z pełnienia przez Wojewodę nadzoru nad działalnością urzędów stanu cywilnego w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego,
 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń administracyjnych wydawanych na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,
 • prowadzenie spraw wynikających z pełnienia przez Wojewodę nadzoru nad działalnością kierowników urzędów stanu cywilnego w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie o zmianie imienia i nazwiska,
 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń administracyjnych wydawanych na podstawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska,
 • prowadzenie spraw wynikających z pełnienia przez Wojewodę nadzoru nad działalnością organów gmin w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie o ewidencji ludności i ustawie o dowodach osobistych,
 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń administracyjnych wydawanych przez organy gmin na podstawie ustawy o ewidencji ludności i ustawie o dowodach osobistych,
 • rozpatrywanie odwołań w sprawach udostępniania danych w trybie jednostkowym z rejestrów mieszkańców i rejestrów zamieszkania cudzoziemców,
 • nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych na terenie województwa mazowieckiego,
 • współpraca z placówkami konsularnymi państw obcych w sprawach z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego,
 • współpraca z placówkami konsularnymi RP w sprawach z zakresu: prawa o aktach stanu cywilnego, paszportów,
 • przygotowanie kwalifikacji wojskowej i nadzór nad jej przebiegiem,
 • obsługa Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej,
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) w sprawach o uznawanie żołnierzy za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz poborowych ubiegających się o odroczenie służby wojskowej z tytułu sprawowania opieki nad członkiem rodziny,
 • wydawanie potwierdzeń przyjęcia powiadomień od kościołów lub innych związków wyznaniowych, o utworzeniu, zmianie nazwy, siedziby, granic lub połaczeniu, podziale i zniesieniu diecezji i innych porównywalnych jednostek organizacyjnych oraz zmianie osób wchodzących w skład kierowniczych organów wykonawczych zgodnie z ustawą o stosunku Państwa do kościołów i związków wyznaniowych oraz ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
 • wydawanie zezwoleń na odbycie zgromadzenia na terenie byłych hitlerowskich obozów zagłady.
Podziel / Share
Roman Pietryka, 30.03.2009, Ilość wejść: 106369, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry