Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Ewidencji Obywateli

BIP

Oddział Ewidencji Obywateli

Oddział Ewidencji Obywateli - WSO-I

Kierownik:

Agnieszka Szymańska
Telefon: 22 695 66 01, 22 695 66 02,
Fax: 22 695 66 04,
Pokój: 128,
E-mail: wso@mazowieckie.pl
Wejście "A",

Zastępca kierownika:

Katarzyna Nasiłowska

Informacja dotycząca Oddziału
Telefon: 22 695 66 01, 02

Zakres działania:

 1. Prowadzenie spraw wynikających z pełnienia przez Wojewodę nadzoru nad działalnością kierowników Urzędów Stanu Cywilnego w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego;
 2. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń administracyjnych wydawanych przez kierowników Urzędów Stanu Cywilnego na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego;
 3. Prowadzenie spraw wynikających z pełnienia przez Wojewodę nadzoru nad działalnością kierowników Urzędów Stanu Cywilnego w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie o zmianie imienia i nazwiska;
 4. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń administracyjnych wydawanych przez kierowników Urzędów Stanu Cywilnego na podstawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska;
 5. Wydawanie zgody na wyniesienie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych;
 6. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o unieważnienie jednego z dwóch aktów stanu cywilnego, stwierdzającego to samo zdarzenie;
 7. Opracowywanie odpowiedzi na skargi kierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, udostępniania danych osobowych, rejestracji stanu cywilnego i zmiany imienia i nazwiska;
 8. Rozpatrywanie skarg obywateli z zakresu ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawy o zmianie imienia i nazwiska;
 9. Prowadzenie spraw wynikających z pełnienia przez Wojewodę nadzoru nad działalnością organów gmin w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie o ewidencji ludności i ustawie o dowodach osobistych;
 10. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń administracyjnych wydawanych przez organy gmin na podstawie ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych;
 11. Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych przez organy gmin w województwie mazowieckim;
 12. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących ekshumacji zwłok i szczątków oraz przeniesienia w inne miejsce zwłok i szczątków objętych decyzjami o ekshumacji na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
 13. Dystrybucja blankietów odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo;
 14. Współpraca z placówkami dyplomatycznymi państw obcych w Polsce i placówkami polskimi za granicą w zakresie zdarzeń stanu cywilnego;
 15. Współdziałanie z właściwymi organami, w kraju i za granicą, przy realizacji zadań związanych z przygotowaniem do prowadzenia wyborów oraz referendów;
 16. Reprezentowanie Wojewody przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym z zakresu spraw wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o zmianie imienia i nazwiska;
 17. Załatwianie interpelacji posłów i radnych;
 18. Prowadzenie statystyk z zakresu rejestracji zdarzeń w Urzędach Stanu Cywilnego oraz z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych;
 19. Prowadzenie statystyk dotyczących liczby małżeństw zawartych przez obywateli polskich z cudzoziemcami;
 20. Weryfikacja osób, które ukończyły 100 lat i przekazywanie listów gratulacyjnych do Biura Wojewody.
 21. potwierdzanie profilu zaufanego e-PUAP.

 

Podziel / Share
JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 23354, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry