Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozmiar czcionki

Wydział Prawny

Wydział Prawny

plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00-16:00

lex@mazowieckie.pl

Bogdan Brożyna

Dyrektor Wydziału

tel. 22 695 60 70

fax. 22 695 60 71

 bbrozyna@mazowieckie.pl

Magdalena Marciniak

Zastępca Dyrektora Wydziału

tel. 22 695 60 48

fax. 22 695 60 71

 mmarciniak@mazowieckie.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd w liczbach w 2015 roku:

 • Ilość zbadanych pod względem formalno-prawnym uchwał jednostek samorządu terytorialnego - 26 572...zobacz więcej

Urząd w liczbach w 2014 roku:

 • Ilość zbadanych pod względem formalno-prawnym uchwał jednostek samorządu terytorialnego - 25 652...zobacz więcej

Urząd w liczbach w 2013 roku:

 • Ilość zbadanych pod względem formalno-prawnym uchwał jednostek samorządu terytorialnego - 24 696...zobacz więcej

Urząd w liczbach w 2012 roku:

 • Ilość zbadanych pod względem formalno-prawnym uchwał jednostek samorządu terytorialnego - 25 011...zobacz więcej

Urząd w liczbach w 2011 roku:

 • Ilość zbadanych pod względem formalnoprawnym uchwał jednostek samorządu terytorialnego - 27 174...zobacz więcej

 

Zadania Wydziału:

 • obsługa zadań Wojewody w zakresie przygotowywania pod obrady Rady Ministrów projektów dokumentów rządowych w sprawach dotyczących województwa;
 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru nad uchwałami i zarządzeniami organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz organów Izby Rolniczej, przy zastosowaniu kryterium legalności;
 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru nad uchwałami Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru nad uchwałami jednostek samorządu terytorialnego dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, pod względem merytorycznym i proceduralnym;
 • przekazywanie do ministra właściwego do spraw zagranicznych uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawach przystąpienia do międzynarodowych społeczności lokalnych;
 • realizacja zadań związanych z wydawaniem zarządzeń zastępczych Wojewody na podstawie samorządowych ustaw ustrojowych oraz na podstawie przepisów z zakresu Prawa geologicznego i górniczego;
 • sporządzanie wszelkich pism procesowych w postępowaniach sądowych przed I i II instancją w tym w postępowaniach ugodowych i wznowieniowych, składanie wniosków o nadanie klauzuli wykonalności oraz występowanie o stwierdzenie prawomocności wyroków;
 • sporządzanie skarg kasacyjnych i odpowiedzi na skargi kasacyjne oraz wnoszenie zażaleń do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 • zastępstwo procesowe w imieniu Wojewody, Dyrektora Generalnego w tym wydawanie opinii prawnych pisemnych i ustnych oraz udzielanie porad prawnych w terminie do 6 dni roboczych, a w sprawach szczególnie skomplikowanych lub wymagających ustalenia stanu faktycznego, do 12 dni roboczych;
 • świadczenie pomocy prawnej dla Wojewody, Wicewojewodów i Dyrektora Generalnego oraz dla dyrektorów komórek organizacyjnych;
 • współdziałanie z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa przy wykonywaniu przez nią zastępstwa procesowego;
 • opiniowanie umów, porozumień, w tym w sprawach zamówień publicznych;
 • udział w negocjacjach i spotkaniach z podmiotami zewnętrznymi i partnerami Wojewody;
 • opiniowanie, pod względem formalnoprawnym, projektów decyzji i postanowień Wojewody o skomplikowanym stanie faktycznoprawnym;
 • opiniowanie projektów aktów prawnych Wojewody, porozumień z udziałem Wojewody oraz projektów zarządzeń Dyrektora Generalnego pod względem formalnoprawnym oraz zgodności z zasadami techniki prawodawczej;
 • opiniowanie projektów regulaminów urzędów obsługujących organy rządowej administracji zespolonej pod względem formalnoprawnym oraz zgodności z zasadami techniki prawodawczej;
 • koordynacja opiniowania projektów aktów prawnych naczelnych i centralnych organów administracji rządowej;
 • uzgadnianie projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy niezespolonej administracji rządowej w województwie;
 • prowadzenie spraw dotyczących tworzenia związków komunalnych gmin i powiatów;
 • prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem zarządów komisarycznych oraz wyborami przedterminowymi;
 • przygotowywanie pełnomocnictw procesowych Wojewody;
 • prowadzenie spraw wynikających z pełnienia przez Wojewodę nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego;
 • prowadzenie spraw wynikających z pełnienia przez Wojewodę nadzoru nad działalnością izb gospodarczych;
 • udostępnianie listy tłumaczy przysięgłych do powszechnego wglądu;
 • prowadzenie, zmiana danych i udostępnianie informacji zawartych w rejestrze tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych;
 • redagowanie, wydawanie i udostępnianie Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego;
 • udostępnianie do nieodpłatnego, powszechnego wglądu zbiorów Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w języku polskim w wersji elektronicznej;
 • prowadzenie zbiorów i rejestrów dokumentacji geologicznej obszarów udokumentowanych złóż kopalin oraz udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla dla terenu województwa;
 • prowadzenie zbioru studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin województwa;
 • prowadzenie analizy porównawczej studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i dokumentacji geologicznej złóż kopalin oraz kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla dla wszczęcia procedury wydania zarządzenia zastępczego;
 • monitoring nowych decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczne złóż kopalin oraz kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla pod kątem upływu terminu do wszczęcia procedury wydania zarządzenia zastępczego;
 • prowadzenie działań, w przypadku niepodjęcia uchwał przez gminy w sprawach przystąpienia do opracowania studium lub zmiany studium, pod kątem uwzględnienia w studium występowania udokumentowanych złóż kopalin i kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla;
 • realizacja i koordynowanie zadań Wojewody w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej;
 • prowadzenie spraw związanych z działalnością wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.
Podziel / Share
Opublikowane przez Daniel Koleński, 30.03.2009, Ilość wejść: 41296, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zadaj pytanie